Category Archives: blog-posts


Види наукових робіт. Частина 2

В першій частині цієї статті ми розглядали такі види наукових робіт як конспект, анотація, реферат та курсова робота. Продовжуємо розкривати тему…

Звіт про виробничу практику

Замовити звіт з практики
Виробнича практика для студентів являється невіддільною частиною навчання, може проходити в організаціях різної форми власності.

Метою проходження виробничої практики є засвоєння теоретичних знань студентів при ознайомленні з роботою організації та застосування їх на практиці за фахом обраної професії. Виробнича практика дозволяє майбутньому спеціалісту набути навики професії, адаптуватись до роботи у колективі, вмінню самостійного прийняття рішень.

Підсумком проходження виробничої практики є звіт, який складає студент на основі програми практики. Обсяг звіту від 20 до 30 сторінок, в ньому наведена інформація про виконання всіх частин програми практики.

Термін подання звіту з виробничої практики – 2 дні після завершення практики. Разом із звітом студентом подається на кафедру відповідно оформлений щоденник про проходження виробничої практики.

Студент захищає результати виробничої практики, зазначені у звіті, перед комісією. Кількість балів з виробничої практики виставляється в дипломі студента, тому варто уважно поставитись до оформлення звіту.

Дізнайтесь ціни на звіт з практики від агентства “Доцент Ікс”

Дипломна робота спеціаліста

Замовити дипломну роботу
Дипломна робота визначає фахові знання студента, професійну підготовку до розв’язання завдань за обраною професією.

Студентами дипломні роботи виконуються на заключному етапі навчання з метою:

– розширити та поглибити свої теоретичні і практичні знання за обраною спеціальністю, можливістю їх використати у вирішенні певних задач в науці, практиці, виробництві, інших сферах діяльності;
– засвоїти вміння самостійно працювати, проводити дослідження, експерименти згідно з темою дипломної роботи.
Теми дипломних робіт зазвичай відповідають зацікавленості організації, за матеріалами якої студент пише диплом або кафедри, яка проводить власні наукові дослідження. Дипломна робота складається з таких структурних елементів :
– титульний лист;
– завдання на дипломну роботу;
– реферат;
– зміст;
– вступ (обсяг 1,5-2 сторінки);
– основна частина (3 розділи, кожен з яких 20-25 сторінок);
– висновки (обсяг 4-8 сторінок);
– список літератури (понад 50);
– додатки.

– розширити та поглибити свої теоретичні і практичні знання за обраною спеціальністю, можливістю їх використати у вирішенні певних задач в науці, практиці, виробництві, інших сферах діяльності;
– засвоїти вміння самостійно працювати, проводити дослідження, експерименти згідно з темою дипломної роботи.
Теми дипломних робіт зазвичай відповідають зацікавленості організації, за матеріалами якої студент пише диплом або кафедри, яка проводить власні наукові дослідження. Дипломна робота складається з таких структурних елементів :
– титульний лист;
– завдання на дипломну роботу;
– реферат;
– зміст;
– вступ (обсяг 1,5-2 сторінки);
– основна частина (3 розділи, кожен з яких 20-25 сторінок);
– висновки (обсяг 4-8 сторінок);
– список літератури (понад 50);
– додатки.

Загальний обсяг дипломної роботи складає орієнтовно 80-90 сторінок друкованого тексту (без списку використаної літератури та додатків).

При використанні матеріалів або підсумків досліджень із певних джерел інформації, студенту потрібно вказати автора роботи. Дипломна робота повинна бути виконана системно, логічно, доказово, лаконічно з використанням практичного матеріалу господарської діяльності організації, на базі якої написаний диплом.

Дипломні роботи студентів зазвичай відрізняються поміж собою за якістю виконання, повнотою розкриття теми, поділяються на:

  1. компілятивні – студенти формально підходять до розкриття теми диплому, використано 2-6 джерел, а список включена література, яка у тексті не зустрічається. Відсутні висновки та творчий підхід у викладенні матеріалів. За такі дипломні роботи ДЕК ставить низькі оцінки, якщо виявиться прямий плагіат, оцінює незадовільно;
  2. компілятивні – студенти формально підходять до розкриття теми диплому, використано 2-6 джерел, а список включена література, яка у тексті не зустрічається. Відсутні висновки та творчий підхід у викладенні матеріалів. За такі дипломні роботи ДЕК ставить низькі оцінки, якщо виявиться прямий плагіат, оцінює незадовільно;
  3. науково-дослідні, коли дипломна робота студента носить науково-дослідний характер, має солідний науковий здобуток. Таким студентам як правило роблять пропозицію навчання у магістратурі або аспірантурі.

Замовити дипломну роботу

Магістерська робота

Замовити магістерську
Ступенева освіта передбачає підготовку фахівців за різними професійними програмами та рівнями кваліфікації : молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Закінчується підготовка магістрів захистом перед Державною екзаменаційною комісією магістерської роботи (дисертації).

Магістерська робота виконується студентом самостійно, з елементами наукових досліджень з метою показати кваліфікацію студента шляхом її захисту і отримання ступеня магістра. Завдання студента показати рівень своєї наукової підготовки, можливість самостійно проводити дослідження, зробити критичний аналіз виконаної роботи, розв’язувати певні наукові задачі. Магістерська робота являється завершальною професійною працею з специфічним характером та результатом дослідження певної теми. Дослідження повинні бути системними, новаторськими, які дозволяють студенту поглибити знання теорії та практики за обраною спеціальністю, а також використати їх в майбутній професії.

Структура магістерської роботи :
– титульний аркуш;
– зміст;
– вступ;
– основна частина (розділи, підрозділи);
– висновки;
– перелік використаних джерел;
– додатки.

Обсяг магістерської роботи становить приблизно 100 сторінок друкованого тексту. Зміст кожної частини роботи залежить від вибору теми, як проведений етап підготовки (підбір та вивчення джерел інформації, фактичного матеріалу), дотримання певних вимог до стилістики написання оформлення та захист роботи. В цьому магістерська робота подібна до дипломної роботи спеціаліста.

На оцінку магістерської роботи впливає :
– здатність студента визначити мету та задачі наукових досліджень;
– складання плану досліджень та використання сучасних методів їх проведення;
– із застосуванням сучасних інформаційних технологій повести підбір літературних джерел;
– вміння обробки та аналізу отриманих даних;
– оформлення роботи відповідно сучасних вимог.

Дисертація походить від латинського слова dissertatio, що означає обговорення, доповідь. Це спеціально написана наукова робота, яка виконана автором для публічного захисту на здобуття наукового ступеня.

Для здобуття наукових ступенів в процесі наукової діяльності виділяють такі форми втілення результатів наукових досліджень:
– дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук;
– дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Автореферат дисертації висвітлює викладені в дисертації основні результати.

Види наукових робіт

Види наукових робіт

В нашому повсякденному житті ми часто зустрічаємось з різними науковими словами або виразами, але подекуди не розуміємо їх значення. В даній статті ми розглянемо основні види наукових робіт та ознайомимо з їх загальною характеристикою.

Види наукових робіт та їх загальна характеристика

Конспект

Конспект походить від латинського слова conspectus, що означає огляд.

Опрацювання і фіксація тексту у формі скороченого і переосмисленого подання інформації із джерела (книги, статті, лекції). Конспект відображає основні моменти тексту в стислій формі з максимальним наближенням до оригіналу.

Складання конспекту письмового тексту дещо відрізняється від роботи над усним текстом. Зокрема при конспектуванні письмового тексту необхідно його прочитати, визначити основні твердження, коротко і системно скласти текст конспекту. Усний текст необхідно уважно слухати, вловлюючи думку лектора, та логічно провести запис сказаного.

При складанні конспекту можна дотримуватись докладного або короткого викладення матеріалу, зберігаючи текст автора, виписки, тези, цитати, переказ або інше.

Конспекти пишуться двома основними способами: прямим та  опосередкованим. Прямим способом конспектується запис інформації, яка відбувається під час її викладу, у скороченому вигляді. Цей спосіб зручний для записування різних заходів, що проходять в усній формі. Опосередкований спосіб використовується для роботи з друкованими текстами. Таке конспектування передбачає читання, систематизацію прочитаного матеріалу та короткий і зв’язний запис.

Перед складанням конспекту вказується дані джерела інформації, зокрема автор, назва, рік та місце видання роботи. В конспекті допускаються скорочення слів (не допускаються скорочення прізвищ, назв), при записі цитат вони беруться у лапки, в конспектах може бути використаний різний графічний матеріал.

Конспекти можуть складатись у вигляді опису, оповідання або міркування, обсягом на більше однієї третини тексту-джерела.

Анотація

Анотація походить від латинського слова annotatio, що означає зауваження, помітка. Тобто це короткий виклад змісту друкованого видання, що допомагає читачу зробити висновки про потребу в детальному з ним ознайомленні. При цьому враховується призначення видання, його цінність та направленість.

Анотації застосовують для короткого опису наукової статті, монографії, дисертації тощо, а також у видавничій, інформаційній та бібліографічній сферах.

За повнотою опису змісту розрізняють два види анотацій – загальна, яка описує зміст документа в цілому та аналітичну, яка описує частину чи окрему точку зору змісту. За кількістю документів бувають монографічні та групові анотації.

Анотація повинна бути конкретною та лаконічною, з описом видання без зайвої інформації, обсягом до 500-600 знаків, із викладенням матеріалу вживаною лексикою, зрозумілими словами, бажано без цитат з тексту.

Реферат

Реферат походить від латинського слова refero, що означає доношу, повідомляю, переказую. Тобто реферат це стислий переказ змісту друкованого видання (книги, наукової роботи, вчення), викладений як письмова доповідь на певну тему. Доповідь виконується після ознайомлення з різними джерелами інформації на певну тему.

На відміну від анотації, де коротко зазначаються питання, в рефераті більш детально розкривається суть питань та приводяться конкретні висновки.

Автору реферату варто дотримуватись грамотного та логічного викладення матеріалу, оформлення роботи відповідно стандартним вимогам.

Реферат має відповідну структуру, яка складається із вступу, основної частини та висновку. Вступ – визначення вибору теми, назва твору, місце публікації та рік видання, повідомляються дані про автора (прізвище, вчені звання, спеціальність), розглядаються проблеми вказаної теми. В основній частині наводиться точний виклад інформації, обґрунтовані тези змісту твору. У кінці наводяться висновки із наведеної у рефераті проблеми.

Вимоги щодо оформлення реферату:

  • обсяг від 10 до 15 сторінок друкованого тексту;
  • нумерування сторінок, відокремлення абзаців;
  • вказівка на цитати, посилання, інші джерела;
  • перелік використаної літератури від 3-4 і більше;
  • мова реферату носить узагальнюючий характер.

Курсова робота

Курсова робота являється однією із самостійних навчальних робіт з аспектами наукового аналізу, з метою покращення отриманих знань студентами вищих або середніх-спеціальних навчальних закладів та прикладення цих знань до розв’язання задач за обраним фахом.

Теми курсових робіт як правило являються окремими уривками до наукових розробок певної кафедри. Часто питання наукових розробок, відображені в курсових роботах студентів, заходять продовження в їх дипломних або магістерських роботах.

Деякі кафедри складають списки тем для курсових , а студентам мають змогу обирати тему курсової роботи із загального переліку.

Курсові роботи пишуться з метою:

вивчення студентами важливих питань в окремих галузях і критично їх досліджувати;
– розвинення навиків самостійно та системно працювати з джерелами інформації в процесі наукового пошуку і аналізу;
– закріплення теоретичних знань з деяких предметів;
– досліджувати та піддавати аналізу новації в певних галузях та обґрунтовувати свої дослідження; вивчення студентами важливих питань в окремих галузях і критично їх досліджувати;
– розвинення навиків самостійно та системно працювати з джерелами інформації в процесі наукового пошуку і аналізу;
– закріплення теоретичних знань з деяких предметів;
– досліджувати та піддавати аналізу новації в певних галузях та обґрунтовувати свої дослідження;
– вміння висловлювати пропозиції, робити конкретні висновки, реалізовувати власні дослідження в наукових розробках.

Вимоги до курсової роботи:

– чітка структура : вступ, теоретична частина, практична частина, висновки, додатки, перелік джерел інформації;
– виділення абзаців, цитат, посилань, нумерування сторінок роботи;
– обсяги курсової роботи для студентів 3-х курсів від 20 до25 сторінок тексту, для студентів 4-х курсів від 30 до 35 сторінок тексту;
– номери сторінок кожного розділу, підрозділу вказуються на сторінці плану;
– перелік використаних джерел інформації (книг, наукових праць, нормативної бази, інших) повинен складатись бажано з видань останніх років в кількості 20-25;
– при написанні роботи дотримуватись відповідних вимог до оформлення.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Замовити курсову роботу на сайті docentx.com