Category Archives: blog-posts


Советы по написанию курсовой работы

Курсова робота. З якого боку підступитися?

Вчорашній школяр, який зовсім недавно поповнив студентські лави, буквально з перших днів навчання у вузі розуміє весь обсяг матеріалу, який доведеться засвоїти. І одним з нових і найбільш страшних слів, які йому доводиться чути, є слово «курсова». О, як багато в цьому слові! І ось настає момент, коли це слово стає не просто порожнім звуком, а цілком наступаючим на п’яти завданням, яке за студентською традицією потрібно було почати виконувати вже вчора. Continue reading

Види наукових робіт. Частина 2

В першій частині цієї статті ми розглядали такі види наукових робіт як конспект, анотація, реферат та курсова робота. Продовжуємо розкривати тему…

Звіт про виробничу практику

Замовити звіт з практики
Виробнича практика для студентів являється невіддільною частиною навчання, може проходити в організаціях різної форми власності.

Метою проходження виробничої практики є засвоєння теоретичних знань студентів при ознайомленні з роботою організації та застосування їх на практиці за фахом обраної професії. Виробнича практика дозволяє майбутньому спеціалісту набути навики професії, адаптуватись до роботи у колективі, вмінню самостійного прийняття рішень.

Підсумком проходження виробничої практики є звіт, який складає студент на основі програми практики. Обсяг звіту від 20 до 30 сторінок, в ньому наведена інформація про виконання всіх частин програми практики.

Термін подання звіту з виробничої практики – 2 дні після завершення практики. Разом із звітом студентом подається на кафедру відповідно оформлений щоденник про проходження виробничої практики.

Студент захищає результати виробничої практики, зазначені у звіті, перед комісією. Кількість балів з виробничої практики виставляється в дипломі студента, тому варто уважно поставитись до оформлення звіту.

Дізнайтесь ціни на звіт з практики від агентства “Доцент Ікс”

Дипломна робота спеціаліста

Замовити дипломну роботу
Дипломна робота визначає фахові знання студента, професійну підготовку до розв’язання завдань за обраною професією.

Студентами дипломні роботи виконуються на заключному етапі навчання з метою:

– розширити та поглибити свої теоретичні і практичні знання за обраною спеціальністю, можливістю їх використати у вирішенні певних задач в науці, практиці, виробництві, інших сферах діяльності;
– засвоїти вміння самостійно працювати, проводити дослідження, експерименти згідно з темою дипломної роботи.
Теми дипломних робіт зазвичай відповідають зацікавленості організації, за матеріалами якої студент пише диплом або кафедри, яка проводить власні наукові дослідження. Дипломна робота складається з таких структурних елементів :
– титульний лист;
– завдання на дипломну роботу;
– реферат;
– зміст;
– вступ (обсяг 1,5-2 сторінки);
– основна частина (3 розділи, кожен з яких 20-25 сторінок);
– висновки (обсяг 4-8 сторінок);
– список літератури (понад 50);
– додатки.

Загальний обсяг дипломної роботи складає орієнтовно 80-90 сторінок друкованого тексту (без списку використаної літератури та додатків).

При використанні матеріалів або підсумків досліджень із певних джерел інформації, студенту потрібно вказати автора роботи. Дипломна робота повинна бути виконана системно, логічно, доказово, лаконічно з використанням практичного матеріалу господарської діяльності організації, на базі якої написаний диплом.

Дипломні роботи студентів зазвичай відрізняються поміж собою за якістю виконання, повнотою розкриття теми, поділяються на:

 1. компілятивні – студенти формально підходять до розкриття теми диплому, використано 2-6 джерел, а список включена література, яка у тексті не зустрічається. Відсутні висновки та творчий підхід у викладенні матеріалів. За такі дипломні роботи ДЕК ставить низькі оцінки, якщо виявиться прямий плагіат, оцінює незадовільно;
 2. науково-дослідні, коли дипломна робота студента носить науково-дослідний характер, має солідний науковий здобуток. Таким студентам як правило роблять пропозицію навчання у магістратурі або аспірантурі.

Замовити дипломну роботу

Магістерська робота

Замовити магістерську
Ступенева освіта передбачає підготовку фахівців за різними професійними програмами та рівнями кваліфікації : молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Закінчується підготовка магістрів захистом перед Державною екзаменаційною комісією магістерської роботи (дисертації).

Магістерська робота виконується студентом самостійно, з елементами наукових досліджень з метою показати кваліфікацію студента шляхом її захисту і отримання ступеня магістра. Завдання студента показати рівень своєї наукової підготовки, можливість самостійно проводити дослідження, зробити критичний аналіз виконаної роботи, розв’язувати певні наукові задачі. Магістерська робота являється завершальною професійною працею з специфічним характером та результатом дослідження певної теми. Дослідження повинні бути системними, новаторськими, які дозволяють студенту поглибити знання теорії та практики за обраною спеціальністю, а також використати їх в майбутній професії.

Структура магістерської роботи :
– титульний аркуш;
– зміст;
– вступ;
– основна частина (розділи, підрозділи);
– висновки;
– перелік використаних джерел;
– додатки.

Обсяг магістерської роботи становить приблизно 100 сторінок друкованого тексту. Зміст кожної частини роботи залежить від вибору теми, як проведений етап підготовки (підбір та вивчення джерел інформації, фактичного матеріалу), дотримання певних вимог до стилістики написання оформлення та захист роботи. В цьому магістерська робота подібна до дипломної роботи спеціаліста.

На оцінку магістерської роботи впливає :
– здатність студента визначити мету та задачі наукових досліджень;
– складання плану досліджень та використання сучасних методів їх проведення;
– із застосуванням сучасних інформаційних технологій повести підбір літературних джерел;
– вміння обробки та аналізу отриманих даних;
– оформлення роботи відповідно сучасних вимог.

Дисертація походить від латинського слова dissertatio, що означає обговорення, доповідь. Це спеціально написана наукова робота, яка виконана автором для публічного захисту на здобуття наукового ступеня.

Для здобуття наукових ступенів в процесі наукової діяльності виділяють такі форми втілення результатів наукових досліджень:
– дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук;
– дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Автореферат дисертації висвітлює викладені в дисертації основні результати.

Види наукових робіт

Види наукових робіт

В нашому повсякденному житті ми часто зустрічаємось з різними науковими словами або виразами, але подекуди не розуміємо їх значення. В даній статті ми розглянемо основні види наукових робіт та ознайомимо з їх загальною характеристикою.

Види наукових робіт та їх загальна характеристика

Конспект

Конспект походить від латинського слова conspectus, що означає огляд.

Опрацювання і фіксація тексту у формі скороченого і переосмисленого подання інформації із джерела (книги, статті, лекції). Конспект відображає основні моменти тексту в стислій формі з максимальним наближенням до оригіналу.

Складання конспекту письмового тексту дещо відрізняється від роботи над усним текстом. Зокрема при конспектуванні письмового тексту необхідно його прочитати, визначити основні твердження, коротко і системно скласти текст конспекту. Усний текст необхідно уважно слухати, вловлюючи думку лектора, та логічно провести запис сказаного.

При складанні конспекту можна дотримуватись докладного або короткого викладення матеріалу, зберігаючи текст автора, виписки, тези, цитати, переказ або інше.

Конспекти пишуться двома основними способами: прямим та  опосередкованим. Прямим способом конспектується запис інформації, яка відбувається під час її викладу, у скороченому вигляді. Цей спосіб зручний для записування різних заходів, що проходять в усній формі. Опосередкований спосіб використовується для роботи з друкованими текстами. Таке конспектування передбачає читання, систематизацію прочитаного матеріалу та короткий і зв’язний запис.

Перед складанням конспекту вказується дані джерела інформації, зокрема автор, назва, рік та місце видання роботи. В конспекті допускаються скорочення слів (не допускаються скорочення прізвищ, назв), при записі цитат вони беруться у лапки, в конспектах може бути використаний різний графічний матеріал.

Конспекти можуть складатись у вигляді опису, оповідання або міркування, обсягом на більше однієї третини тексту-джерела.

Анотація

Анотація походить від латинського слова annotatio, що означає зауваження, помітка. Тобто це короткий виклад змісту друкованого видання, що допомагає читачу зробити висновки про потребу в детальному з ним ознайомленні. При цьому враховується призначення видання, його цінність та направленість.

Анотації застосовують для короткого опису наукової статті, монографії, дисертації тощо, а також у видавничій, інформаційній та бібліографічній сферах.

За повнотою опису змісту розрізняють два види анотацій – загальна, яка описує зміст документа в цілому та аналітичну, яка описує частину чи окрему точку зору змісту. За кількістю документів бувають монографічні та групові анотації.

Анотація повинна бути конкретною та лаконічною, з описом видання без зайвої інформації, обсягом до 500-600 знаків, із викладенням матеріалу вживаною лексикою, зрозумілими словами, бажано без цитат з тексту.

Реферат

Реферат походить від латинського слова refero, що означає доношу, повідомляю, переказую. Тобто реферат це стислий переказ змісту друкованого видання (книги, наукової роботи, вчення), викладений як письмова доповідь на певну тему. Доповідь виконується після ознайомлення з різними джерелами інформації на певну тему.

На відміну від анотації, де коротко зазначаються питання, в рефераті більш детально розкривається суть питань та приводяться конкретні висновки.

Автору реферату варто дотримуватись грамотного та логічного викладення матеріалу, оформлення роботи відповідно стандартним вимогам.

Реферат має відповідну структуру, яка складається із вступу, основної частини та висновку. Вступ – визначення вибору теми, назва твору, місце публікації та рік видання, повідомляються дані про автора (прізвище, вчені звання, спеціальність), розглядаються проблеми вказаної теми. В основній частині наводиться точний виклад інформації, обґрунтовані тези змісту твору. У кінці наводяться висновки із наведеної у рефераті проблеми.

Вимоги щодо оформлення реферату:

 • обсяг від 10 до 15 сторінок друкованого тексту;
 • нумерування сторінок, відокремлення абзаців;
 • вказівка на цитати, посилання, інші джерела;
 • перелік використаної літератури від 3-4 і більше;
 • мова реферату носить узагальнюючий характер.

Курсова робота

Курсова робота являється однією із самостійних навчальних робіт з аспектами наукового аналізу, з метою покращення отриманих знань студентами вищих або середніх-спеціальних навчальних закладів та прикладення цих знань до розв’язання задач за обраним фахом.

Теми курсових робіт як правило являються окремими уривками до наукових розробок певної кафедри. Часто питання наукових розробок, відображені в курсових роботах студентів, заходять продовження в їх дипломних або магістерських роботах.

Деякі кафедри складають списки тем для курсових , а студентам мають змогу обирати тему курсової роботи із загального переліку.

Курсові роботи пишуться з метою:

вивчення студентами важливих питань в окремих галузях і критично їх досліджувати;
– розвинення навиків самостійно та системно працювати з джерелами інформації в процесі наукового пошуку і аналізу;
– закріплення теоретичних знань з деяких предметів;
– досліджувати та піддавати аналізу новації в певних галузях та обґрунтовувати свої дослідження; вивчення студентами важливих питань в окремих галузях і критично їх досліджувати;
– вміння висловлювати пропозиції, робити конкретні висновки, реалізовувати власні дослідження в наукових розробках.

Вимоги до курсової роботи:

– чітка структура : вступ, теоретична частина, практична частина, висновки, додатки, перелік джерел інформації;
– виділення абзаців, цитат, посилань, нумерування сторінок роботи;
– обсяги курсової роботи для студентів 3-х курсів від 20 до25 сторінок тексту, для студентів 4-х курсів від 30 до 35 сторінок тексту;
– номери сторінок кожного розділу, підрозділу вказуються на сторінці плану;
– перелік використаних джерел інформації (книг, наукових праць, нормативної бази, інших) повинен складатись бажано з видань останніх років в кількості 20-25;
– при написанні роботи дотримуватись відповідних вимог до оформлення.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Замовити курсову роботу на сайті docentx.com

Замовити курсову роботу

Kурсові, дипломні роботи, реферати на замовлення у місті Рівне та Рівненській області

Відмінно написати навчальні роботи, такі як реферат, курсова, бакалаврська, магістерська робота та звіт з практики може далеко не кожен. Для цього потрібно мати спеціальні навики, бажання та час. Однак одним людям написання студентських робіт дається легко, іншим же доводиться «попотіти» і в результаті отримати не ту оцінку, яку б хотілось. Якщо писати курсові та реферати не ваша сильна сторона – довірте цю роботу нам!

Cайт Docentx.com, заснований рівнянами і саме тому жителі таких міст як Рівне, Здолбунів, Дубно, Остріг, Сарни, Кузнецовськ можуть розраховувати на нашу допомогу. Ми маємо великий досвід, адже надаємо інформаційно-консультаційні послуги з 2004 року.

Замовити курсові роботи у Рівному тепер можна без проблем і зайвих нервів!

Дізнайтесь скільки коштує курсова, дипломна чи реферат

Основна мета нашої діяльності – це надання консультативних послуг з підбору матеріалу для студробіт, його написання та оформлення. Наші спеціалісти допоможуть Вам підготувати на замовлення різноманітні види навчальних робіт – реферати, контрольні, курсові, магістерські, дипломні та інші роботи на найвищому рівні з гуманітарних, технічних, економічних, юридичних предметів. Відвідавши нашу сторінку, Ви зможете отримати інформацію по переліку предметів, щодо яких ми кваліфіковано допоможемо Вам!

Замовити курсову роботу

як написати звіт з практики

Як написати звіт з практики?

Неодмінною вимогою для переводу студентів на старший курс у період навчання є проходження практики.

Для отримання позитивної оцінки з практики необхідно не лише якісно виконати поставлені завдання, але й правильно написати звіт.

До оформлення звіту варто поставитись уважно, адже кількість балів з ознайомчої, виробничої чи переддипломної практики виставляється в дипломі студента (учня). Для написання звіту з практики, студентам (учням) потрібно підготувати певний перелік документів (виписок, довідок, ін.), згідно яких пишеться звіт. Ці документи служать додатком до звіту.

Особливості написання звіту з практики

Навчаючись на другому курсі студенти (учні) проходять навчально-ознайомчу практику за обраною спеціальністю. На третьому курсі студенти (учні) проходять виробничу практику, працюючи за обраним фахом на виробництві. Студенти (учні) випускного курсу проходять переддипломну практику в обраному освітньому закладі.

Мета проходження практики

Проходження практики студентами (учнями) має на меті:

 • засвоєння отриманих в процесі навчання теоретичних знань за обраним фахом (професією);
 • ознайомлення з процесом виробництва на підприємствах, в організаціях, установах, де доведеться працювати майбутнім спеціалістам;
 • отримання практичного досвіду за обраною професією;
 • збір документів (довідок, матеріалів) для оформлення курсової або дипломної роботи.

Перелік документів, необхідних для захисту звіту з практики

Після проходження практики студенти (учні) оформляють такі документи:

 • щоденник з практики;
 • звіт про проходження практики;
 • пояснювальну записку;
 • характеристику з місця проходження практики.

Додаткова інформація до звіту з виробничої практики

Викладачі освітніх установ наполягають на подачі разом зі звітом з практики деякої додаткової інформації про організацію (установу, підприємство), де студент (учень) проходив виробничу практику, зокрема:

 • установчі документи (копії), якщо ці документи не становлять комерційної таємниці;
 • посадові інструкції та штатний розпис працівників тих дільниць, де студент (учень) проходив практику (копії);
 • деякі типові договори (контракти), які використовуються в комерційній (виробничій) діяльності підприємства;
 • статистична звітність, розрахунки, таблиці та інша додаткова інформація, з якою практикант ознайомлюється в ході роботи.

Вся додаткова інформація долучається до звіту, заохочується якнайбільший її обсяг.

Функції керівника практики від підприємства

На період проходження практики в організації (установі, підприємстві) за кожним студентом (учнем) наказом директора затверджується керівник практики з числа штатних співробітників. Ця особа несе персональну відповідальність за практиканта, а також:

 • допомагає у складанні плану проходження практики;
 • допомагає у зборі матеріалів (документів) для складання звіту з практики;
 • знайомить з діяльністю підприємства;
 • допомагає освоїти ази обраної професії;
 • контролює роботу практиканта;
 • оцінює якість проходження практики студентом (учнем).

Структура звіту про проходження виробничої практики

У визначенні мети проведення та вимог до написання звітів з практики студентам (учням) допомагають методичні рекомендації (далі методичка), розроблені викладачами. Типовий звіт повинен містити такі розділи:

 • титульна сторінка із відомостями про практиканта та місцем проведення практики;
 • зміст звіту (введення, основна частина, висновки і т.д.);
 • введення (висвітлюється мета та завдання практики);
 • основна частина (проводиться опис основної діяльності підприємства (установи) та його структура, проводиться аналіз того підрозділу, де працював практикант);
 • висновок (викладаються результати роботи практиканта);
 • список літератури (вказується згідно яких нормативно-правових документів функціонує підприємство (установа), накази (розпорядження), посадові інструкції тощо);
 • додаток (містить всю зібрану практикантом додаткову інформацію про місце проведення практики).

Вступ до звіту з практики: Введення

В розділі «Введення» проводиться опис об’єкта практики, ставиться мета, окреслюються завдання та їх актуальність, намічаються шляхи їх реалізації.

Основною метою виробничої практики є аналіз теоретичного матеріалу, отриманого студентом (учнем) в учбовому закладі, та засвоєння його на практиці. Необхідними умовами для цього є глибоке засвоєння знань з профільних дисциплін за обраною професією, отримання практичних навичок та вмінь в роботі, виховання почуття поваги та відповідального ставлення до майбутньої спеціальності.

Практиканту належить ознайомитися з методами та формами організації діяльності на підприємстві (установі), особливостями умов праці на робочому місці, вивчити досвід роботи.

Головне завдання: виявити проблеми в роботі, віднайти способи їх усунення та надати пропозиції з покращення діяльності підприємства.

В розділі «Введення» практикант коротко описує діяльність вказаного підприємства (установи), історичні дані щодо створення підприємства, його наукові, раціоналізаторські та інші досягнення.

Обсяг розділу «Введення» становить 1-2 сторінки тексту, набраних гарнітурою Times New Roman і розміром шрифту 14 кеглів.

Звіт з практики: Основна частина

Основна частина звіту з практики складається із двох розділів загальним обсягом 15-20 сторінок тексту.

У першому розділі наводиться організаційно-правова форма підприємства згідно установчих документів, його структура, повноваження керівника та його заступників, динаміка розвитку підприємства (бажано в графічній формі) за такими показниками: статутний капітал, обсяги виробництва (надання послуг), доходи (прибутки-збитки). Практикант ознайомлюється з посадовими інструкціями працівників, положеннями про підрозділи (відділи) підприємства (установи), проводить аналіз використаних матеріалів та досліджує проблемні питання.

Другий розділ стосується характеристики підприємства, його функцій, зокрема:

 • роботи цеху (відділу), де проходив практику студент (учень);
 • використання інформаційних технологій у виробничих (технологічних) процесах;
 • виконання завдань, поставлених керівником практики;
 • виявлені проблеми (недоліки) в технології, організації виробництва, праці на місці проходження практики;
 • пропозиції з усунення проблем (недоліків, недоробок) та покращення роботи.

Висновок до звіту з практики: Висновки

Висновки – заключна частина звіту з практики, в якій студент (учень) підсумовує роботу на підприємстві (установі), звітуючи про виконання поставлених завдань та досягнення вказаної мети.

У розділі «Висновки» вказується така інформація:

 • місце та час проходження практики;
 • виконання програми практики;
 • перелік питань, які були вивчені під час практики на підприємстві;
 • оцінювання результату діяльності підприємства;
 • надання пропозицій з покращення діяльності підприємства.

Обсяг заключної частини складає 1-2 сторінки тексту.

Критерії оцінки звіту з виробничої практики

При оцінюванні звіту з практики викладачі керуються такими критеріями:

 • рівнем засвоєння студентом (учнем) отриманих теоретичних знань;
 • можливістю студента застосовувати отримані знання на практиці;
 • наявністю у звіті неточностей, помилок (граматика, зміст);
 • обсягом виконання поставлених перед практикою завдань;
 • спрямованістю та якістю отриманих студентами професійних навиків, можливістю самостійної роботи за обраним фахом;
 • якістю та професіоналізмом висновків, зроблених з практики;
 • обсягом та повнотою наданої додаткової інформації (документів, звітів, графічних даних);
 • якістю оформлення щоденника з виробничої практики студента та пояснювальної записки.

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка пишеться студентом (учнем) власноруч на аркуші А-4 та додається до звіту з практики. В ній вказується:

 • назва навчального закладу, спеціальності, курсу, ПІБ практиканта;
 • назва підприємства (установи), в якому проводилась практика;
 • перелік документів та заходів, з якими ознайомився практикант;
 • перелік професій (виробничих функцій), освоєних студентом під час практики;
 • перелік пропозицій, наданих для покращення роботи підприємства.

Оформлення щоденника з практики

Щоденник з практики заповнюється щоденно протягом усього часу проведення практики студентом на підприємстві (установі) і складається з таких даних:

 • назва навчального закладу, спеціальності, курсу, ПІБ практиканта, ПІБ керівника практики від закладу освіти;
 • назва підприємства (установи), в якому проводилась практика, ПІБ керівника практики та його посада;
 • дата прибуття на місце практики (перший день практики), дата вибуття (останній день практики).

Записи з описом функцій або документів, з якими він ознайомився, проводяться практикантом у вигляді таблиці за кожний день роботи на підприємстві.

Керівник практики від підприємства проводить щоденне оцінювання виконаних студентом робіт (функцій). Якщо роботи були однотипними, слід описати деталі окремих виконуваних процесів або документів (із зазначенням їх назви), з якими практикант ознайомився в ході роботи.

Щоденник з усіма записами за період практики перевіряється керівником практики від підприємства та засвідчується печаткою організації. Викладач перевіряє правильність записів і, якщо не має зауважень, підписує щоденник.

Перевірка щоденника з практики

Викладач-керівник, перевіряючи щоденник з практики, керується виконанням студентом наступних вимог:

 • наявність заповнених граф про щоденне виконання практикантом робіт (функцій) на підприємстві з описом їх обов’язків;
 • аналіз копій документів (наказів, довідок, іншої інформації), які з дозволу керівника були надані студенту в ході практики;
 • підтвердження достовірності записів у щоденнику підписом керівника практики та печаткою підприємства.