Category Archives: blog-posts


Види наукових робіт. Частина 2

В першій частині цієї статті ми розглядали такі види наукових робіт як конспект, анотація, реферат та курсова робота. Продовжуємо розкривати тему…

Звіт про виробничу практику

Замовити звіт з практики
Виробнича практика для студентів являється невіддільною частиною навчання, може проходити в організаціях різної форми власності.

Метою проходження виробничої практики є засвоєння теоретичних знань студентів при ознайомленні з роботою організації та застосування їх на практиці за фахом обраної професії. Виробнича практика дозволяє майбутньому спеціалісту набути навики професії, адаптуватись до роботи у колективі, вмінню самостійного прийняття рішень.

Підсумком проходження виробничої практики є звіт, який складає студент на основі програми практики. Обсяг звіту від 20 до 30 сторінок, в ньому наведена інформація про виконання всіх частин програми практики.

Термін подання звіту з виробничої практики – 2 дні після завершення практики. Разом із звітом студентом подається на кафедру відповідно оформлений щоденник про проходження виробничої практики.

Студент захищає результати виробничої практики, зазначені у звіті, перед комісією. Кількість балів з виробничої практики виставляється в дипломі студента, тому варто уважно поставитись до оформлення звіту.

Дізнайтесь ціни на звіт з практики від агентства “Доцент Ікс”

Дипломна робота спеціаліста

Замовити дипломну роботу
Дипломна робота визначає фахові знання студента, професійну підготовку до розв’язання завдань за обраною професією.

Студентами дипломні роботи виконуються на заключному етапі навчання з метою:

– розширити та поглибити свої теоретичні і практичні знання за обраною спеціальністю, можливістю їх використати у вирішенні певних задач в науці, практиці, виробництві, інших сферах діяльності;
– засвоїти вміння самостійно працювати, проводити дослідження, експерименти згідно з темою дипломної роботи.
Теми дипломних робіт зазвичай відповідають зацікавленості організації, за матеріалами якої студент пише диплом або кафедри, яка проводить власні наукові дослідження. Дипломна робота складається з таких структурних елементів :
– титульний лист;
– завдання на дипломну роботу;
– реферат;
– зміст;
– вступ (обсяг 1,5-2 сторінки);
– основна частина (3 розділи, кожен з яких 20-25 сторінок);
– висновки (обсяг 4-8 сторінок);
– список літератури (понад 50);
– додатки.

– розширити та поглибити свої теоретичні і практичні знання за обраною спеціальністю, можливістю їх використати у вирішенні певних задач в науці, практиці, виробництві, інших сферах діяльності;
– засвоїти вміння самостійно працювати, проводити дослідження, експерименти згідно з темою дипломної роботи.
Теми дипломних робіт зазвичай відповідають зацікавленості організації, за матеріалами якої студент пише диплом або кафедри, яка проводить власні наукові дослідження. Дипломна робота складається з таких структурних елементів :
– титульний лист;
– завдання на дипломну роботу;
– реферат;
– зміст;
– вступ (обсяг 1,5-2 сторінки);
– основна частина (3 розділи, кожен з яких 20-25 сторінок);
– висновки (обсяг 4-8 сторінок);
– список літератури (понад 50);
– додатки.

Загальний обсяг дипломної роботи складає орієнтовно 80-90 сторінок друкованого тексту (без списку використаної літератури та додатків).

При використанні матеріалів або підсумків досліджень із певних джерел інформації, студенту потрібно вказати автора роботи. Дипломна робота повинна бути виконана системно, логічно, доказово, лаконічно з використанням практичного матеріалу господарської діяльності організації, на базі якої написаний диплом.

Дипломні роботи студентів зазвичай відрізняються поміж собою за якістю виконання, повнотою розкриття теми, поділяються на:

 1. компілятивні – студенти формально підходять до розкриття теми диплому, використано 2-6 джерел, а список включена література, яка у тексті не зустрічається. Відсутні висновки та творчий підхід у викладенні матеріалів. За такі дипломні роботи ДЕК ставить низькі оцінки, якщо виявиться прямий плагіат, оцінює незадовільно;
 2. компілятивні – студенти формально підходять до розкриття теми диплому, використано 2-6 джерел, а список включена література, яка у тексті не зустрічається. Відсутні висновки та творчий підхід у викладенні матеріалів. За такі дипломні роботи ДЕК ставить низькі оцінки, якщо виявиться прямий плагіат, оцінює незадовільно;
 3. науково-дослідні, коли дипломна робота студента носить науково-дослідний характер, має солідний науковий здобуток. Таким студентам як правило роблять пропозицію навчання у магістратурі або аспірантурі.

Замовити дипломну роботу

Магістерська робота

Замовити магістерську
Ступенева освіта передбачає підготовку фахівців за різними професійними програмами та рівнями кваліфікації : молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Закінчується підготовка магістрів захистом перед Державною екзаменаційною комісією магістерської роботи (дисертації).

Магістерська робота виконується студентом самостійно, з елементами наукових досліджень з метою показати кваліфікацію студента шляхом її захисту і отримання ступеня магістра. Завдання студента показати рівень своєї наукової підготовки, можливість самостійно проводити дослідження, зробити критичний аналіз виконаної роботи, розв’язувати певні наукові задачі. Магістерська робота являється завершальною професійною працею з специфічним характером та результатом дослідження певної теми. Дослідження повинні бути системними, новаторськими, які дозволяють студенту поглибити знання теорії та практики за обраною спеціальністю, а також використати їх в майбутній професії.

Структура магістерської роботи :
– титульний аркуш;
– зміст;
– вступ;
– основна частина (розділи, підрозділи);
– висновки;
– перелік використаних джерел;
– додатки.

Обсяг магістерської роботи становить приблизно 100 сторінок друкованого тексту. Зміст кожної частини роботи залежить від вибору теми, як проведений етап підготовки (підбір та вивчення джерел інформації, фактичного матеріалу), дотримання певних вимог до стилістики написання оформлення та захист роботи. В цьому магістерська робота подібна до дипломної роботи спеціаліста.

На оцінку магістерської роботи впливає :
– здатність студента визначити мету та задачі наукових досліджень;
– складання плану досліджень та використання сучасних методів їх проведення;
– із застосуванням сучасних інформаційних технологій повести підбір літературних джерел;
– вміння обробки та аналізу отриманих даних;
– оформлення роботи відповідно сучасних вимог.

Дисертація походить від латинського слова dissertatio, що означає обговорення, доповідь. Це спеціально написана наукова робота, яка виконана автором для публічного захисту на здобуття наукового ступеня.

Для здобуття наукових ступенів в процесі наукової діяльності виділяють такі форми втілення результатів наукових досліджень:
– дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук;
– дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Автореферат дисертації висвітлює викладені в дисертації основні результати.

Види наукових робіт

Види наукових робіт

В нашому повсякденному житті ми часто зустрічаємось з різними науковими словами або виразами, але подекуди не розуміємо їх значення. В даній статті ми розглянемо основні види наукових робіт та ознайомимо з їх загальною характеристикою.

Види наукових робіт та їх загальна характеристика

Конспект

Конспект походить від латинського слова conspectus, що означає огляд.

Опрацювання і фіксація тексту у формі скороченого і переосмисленого подання інформації із джерела (книги, статті, лекції). Конспект відображає основні моменти тексту в стислій формі з максимальним наближенням до оригіналу.

Складання конспекту письмового тексту дещо відрізняється від роботи над усним текстом. Зокрема при конспектуванні письмового тексту необхідно його прочитати, визначити основні твердження, коротко і системно скласти текст конспекту. Усний текст необхідно уважно слухати, вловлюючи думку лектора, та логічно провести запис сказаного.

При складанні конспекту можна дотримуватись докладного або короткого викладення матеріалу, зберігаючи текст автора, виписки, тези, цитати, переказ або інше.

Конспекти пишуться двома основними способами: прямим та  опосередкованим. Прямим способом конспектується запис інформації, яка відбувається під час її викладу, у скороченому вигляді. Цей спосіб зручний для записування різних заходів, що проходять в усній формі. Опосередкований спосіб використовується для роботи з друкованими текстами. Таке конспектування передбачає читання, систематизацію прочитаного матеріалу та короткий і зв’язний запис.

Перед складанням конспекту вказується дані джерела інформації, зокрема автор, назва, рік та місце видання роботи. В конспекті допускаються скорочення слів (не допускаються скорочення прізвищ, назв), при записі цитат вони беруться у лапки, в конспектах може бути використаний різний графічний матеріал.

Конспекти можуть складатись у вигляді опису, оповідання або міркування, обсягом на більше однієї третини тексту-джерела.

Анотація

Анотація походить від латинського слова annotatio, що означає зауваження, помітка. Тобто це короткий виклад змісту друкованого видання, що допомагає читачу зробити висновки про потребу в детальному з ним ознайомленні. При цьому враховується призначення видання, його цінність та направленість.

Анотації застосовують для короткого опису наукової статті, монографії, дисертації тощо, а також у видавничій, інформаційній та бібліографічній сферах.

За повнотою опису змісту розрізняють два види анотацій – загальна, яка описує зміст документа в цілому та аналітичну, яка описує частину чи окрему точку зору змісту. За кількістю документів бувають монографічні та групові анотації.

Анотація повинна бути конкретною та лаконічною, з описом видання без зайвої інформації, обсягом до 500-600 знаків, із викладенням матеріалу вживаною лексикою, зрозумілими словами, бажано без цитат з тексту.

Реферат

Реферат походить від латинського слова refero, що означає доношу, повідомляю, переказую. Тобто реферат це стислий переказ змісту друкованого видання (книги, наукової роботи, вчення), викладений як письмова доповідь на певну тему. Доповідь виконується після ознайомлення з різними джерелами інформації на певну тему.

На відміну від анотації, де коротко зазначаються питання, в рефераті більш детально розкривається суть питань та приводяться конкретні висновки.

Автору реферату варто дотримуватись грамотного та логічного викладення матеріалу, оформлення роботи відповідно стандартним вимогам.

Реферат має відповідну структуру, яка складається із вступу, основної частини та висновку. Вступ – визначення вибору теми, назва твору, місце публікації та рік видання, повідомляються дані про автора (прізвище, вчені звання, спеціальність), розглядаються проблеми вказаної теми. В основній частині наводиться точний виклад інформації, обґрунтовані тези змісту твору. У кінці наводяться висновки із наведеної у рефераті проблеми.

Вимоги щодо оформлення реферату:

 • обсяг від 10 до 15 сторінок друкованого тексту;
 • нумерування сторінок, відокремлення абзаців;
 • вказівка на цитати, посилання, інші джерела;
 • перелік використаної літератури від 3-4 і більше;
 • мова реферату носить узагальнюючий характер.

Курсова робота

Курсова робота являється однією із самостійних навчальних робіт з аспектами наукового аналізу, з метою покращення отриманих знань студентами вищих або середніх-спеціальних навчальних закладів та прикладення цих знань до розв’язання задач за обраним фахом.

Теми курсових робіт як правило являються окремими уривками до наукових розробок певної кафедри. Часто питання наукових розробок, відображені в курсових роботах студентів, заходять продовження в їх дипломних або магістерських роботах.

Деякі кафедри складають списки тем для курсових , а студентам мають змогу обирати тему курсової роботи із загального переліку.

Курсові роботи пишуться з метою:

вивчення студентами важливих питань в окремих галузях і критично їх досліджувати;
– розвинення навиків самостійно та системно працювати з джерелами інформації в процесі наукового пошуку і аналізу;
– закріплення теоретичних знань з деяких предметів;
– досліджувати та піддавати аналізу новації в певних галузях та обґрунтовувати свої дослідження; вивчення студентами важливих питань в окремих галузях і критично їх досліджувати;
– розвинення навиків самостійно та системно працювати з джерелами інформації в процесі наукового пошуку і аналізу;
– закріплення теоретичних знань з деяких предметів;
– досліджувати та піддавати аналізу новації в певних галузях та обґрунтовувати свої дослідження;
– вміння висловлювати пропозиції, робити конкретні висновки, реалізовувати власні дослідження в наукових розробках.

Вимоги до курсової роботи:

– чітка структура : вступ, теоретична частина, практична частина, висновки, додатки, перелік джерел інформації;
– виділення абзаців, цитат, посилань, нумерування сторінок роботи;
– обсяги курсової роботи для студентів 3-х курсів від 20 до25 сторінок тексту, для студентів 4-х курсів від 30 до 35 сторінок тексту;
– номери сторінок кожного розділу, підрозділу вказуються на сторінці плану;
– перелік використаних джерел інформації (книг, наукових праць, нормативної бази, інших) повинен складатись бажано з видань останніх років в кількості 20-25;
– при написанні роботи дотримуватись відповідних вимог до оформлення.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Замовити курсову роботу на сайті docentx.com

Замовити курсову роботу

Kурсові, дипломні роботи, реферати на замовлення у місті Рівне та Рівненській області

Відмінно написати навчальні роботи, такі як реферат, курсова, бакалаврська, магістерська робота та звіт з практики може далеко не кожен. Для цього потрібно мати спеціальні навики, бажання та час. Однак одним людям написання студентських робіт дається легко, іншим же доводиться «попотіти» і в результаті отримати не ту оцінку, яку б хотілось . Якщо писати курсові та реферати не ваша сильна сторона – довірте цю роботу нам!

Cайт Docentx.com, заснований рівнянами і саме тому жителі таких міст як Рівне, Здолбунів, Дубно, Остріг, Сарни, Кузнецовськ можуть розраховувати на нашу допомогу. Ми маємо великий досвід, адже надаємо інформаційно-консультаційні послуги з 2004 року.

Замовити курсові роботи у Рівному тепер можна без проблем і зайвих нервів!

Дізнайтесь скільки коштує курсова, дипломна чи реферат

Основна мета нашої діяльності – це надання консультативних послуг з підбору матеріалу для студробіт, його написання та оформлення. Наші спеціалісти допоможуть Вам підготувати на замовлення різноманітні види навчальних робіт – реферати, контрольні, курсові, магістертерські, дипломні та інші роботи на найвищому рівні з гуманітарних, технічних, економічних, юридичних предметів. Відвідавши нашу сторінку, Ви зможете отримати інформацію по переліку предметів, щодо яких ми кваліфіковано допоможемо Вам!

Замовити курсову роботу

як написати звіт з практики

Як написати звіт з практики?

Неодмінною вимогою у період навчання студентів для переводу на старший курс являється проходження практики.

З метою отримання позитивної оцінки необхідно якісно виконати поставлені завдання та правильно написати звіт з практики.

Кількість балів з ознайомчої, виробничої чи переддипломної практики виставляється в дипломі студента (учня), тому варто уважно поставитись до оформлення звіту. Для того щоб знати як написати звіт з практики, студентам (учням) потрібно підготувати певний перелік документів ( виписок, довідок, інш.), згідно яких пишеться звіт та вони служать додатком до нього.

Особливості написання звіту з практики

Навчаючись на другому курсі студенти (учні) проходять навчально-ознайомчу практику за обраною спеціальністю. На третьому курсі студенти (учні) проходять виробничу практику, працюючи за обраним фахом на виробництві. Студенти (учні) – випускники проходять перед закінченням курсу навчання в обраному освітньому закладі переддипломну практику.

Мета проходження практики

Проходження  практики студентами (учнями) переслідує наступну мету:

 • засвоїти отриманні  в процесі навчання теоретичні знання за обраним фахом (професією);
 • ознайомитись з процесом виробництва на підприємствах, організаціях, установах, в яких майбутнім спеціалістам доведеться працювати;
 • отримати практичний досвід  за обраною професією;
 • збір документів ( довідок, матеріалів) для оформлення курсової або дипломної роботи.

Перелік документів, необхідних для захисту звіту з практики

В даному розділі пояснюється як написати звіт із практики. Після проходження практики студенти (учні) оформляють наступні документи:

 • щоденник з практики;
 • звіт про проходження практики;
 • пояснювальну записку;
 • характеристику з місця проходження практики.

Додаткова інформація до звіту з виробничої практики

Викладачі освітніх установ наполягають на подачі разом із звітом з практики деякої додаткової інформації про організацію (установу, підприємство), де студент (учень) проходив виробничу практику, зокрема:

 • установчі документи (копії), якщо ці документи не становлять комерційної таємниці;
 • посадові інструкції та штатний розпис працівників тих дільниць, де студент (учень) проходив практику (копії);
 • деякі типові договори (контракти), які використовуються в комерційній (виробничій) діяльності підприємства;
 • статистична звітність, розрахунки, таблиці та інша додаткова інформація, з якою практикант ознайомиться в ході роботи .

Вся додаткова інформація долучається до звіту, заохочується чим більший її обсяг.

Функції керівника практики від підприємства

На період проходження практики в організації ( установі, підприємстві) за кожним студентом (учнем) наказом директора затверджується керівник практики з числа штатних співробітників. Ця особа несе персональну відповідальність за практиканта, а також :

 • допомагає у складанні плану проходження практики;
 • допомагає у зборі матеріалів (документів) для складання звіту з практики;
  знайомить з діяльністю підприємства;
 • допомагає освоїти ази вибраної професії;
 • контролює роботу практиканта;
 • оцінює якість проходження практики студентом (учнем).

Структура звіту про проходження виробничої практики

Відповідно до методичних рекомендацій (далі методичка), які розроблені викладачами з метою допомоги студентам (учням) у визначені мети проведення та вимог до написання звітів з практики, типовий звіт повинен містити такі розділи:

 • титульна сторінка із відомостями про практиканта та місцем проведення практики;
  зміст звіту ( введення, основна частина, висновки, і т.д.);
 • у введенні висвітлюється мета та завдання практики;
 • в основній частині проводиться опис основної діяльності підприємства (установи) та його структура, проводиться аналіз того підрозділу, де працював практикант;
 • результати роботи практиканта викладаються у висновках;
 • у списку літератури студент (учень) вказує згідно яких нормативно – правових документів функціонує підприємство (установа), інші накази (розпорядження), посадові інструкції, тощо;
 • додаток містить всю зібрану практикантом додаткову інформацію про місце проведення практики.

Вступ до звіту з практики – “Введення “

В розділі “Введення” проводиться опис об”єкта практики, ставиться мета, окреслюються завдання та їх актуальність, намічаються яким чином вони будуть реалізовані.

Засвоєння отриманих студентом (учнем) знань в учбовому закладі з аналізом теоретичного матеріалу на практиці являється основною метою виробничої практики. Для цього необхідно засвоїти знання з профільних дисциплін за обраною професією, отримати практичні звички та уміння в роботі, з почуттям поваги та відповідального ставлення до майбутньої спеціальності.

Вивчення, знайомство з досвідом роботи, методами та формами організації діяльності на підприємстві (установі), пристосування до умов праці на робочому місці – з цим належить ознайомиться практиканту.

Головним завданням являється – виявлення проблем в роботі та пошук засобів для їх усунення, надання пропозицій по покращенню діяльності підприємства.

Головним завданням являється – виявлення проблем в роботі та пошук засобів для їх усунення, надання пропозицій по покращенню діяльності підприємства.

В розділі “Введення” практикант описує діяльність вказаного підприємства (установи), історичні дані, які стосуються створення підприємства, наукові, раціоналізаторські та інші досягнення.

Обсяг розділу “Введення ” складає 1-2 сторінки тексту, розміром шрифту 14, “Times New Roman”.

Звіт з практики – “Основна частина”

Основна частина звіту з практики складається із двох розділів загальним обсягом 15-20 сторінок тексту.

В першому розділі наводиться організаційно – правова форма підприємства згідно установчих документів, його структура , повноваження керівника та заступників, динаміка розвитку підприємства (бажано в графічній формі) за такими показниками: статутний капітал; обсяги виробництва (надання послуг); доходи (прибутки – збитки). Практикант ознайомлюється з посадовими інструкціями працівників, положеннями про підрозділи (відділи) підприємства (установи), проводить аналіз використаних матеріалів та досліджує проблемні питання.

Другий розділ стосується характеристики підприємства, його функцій, зокрема:

 • роботи цеху (відділу), де проходив практику студент (учень);
 • використання інформаційних технологій у виробничих (технологічних) процесах;
 • виконання завдань, виданих керівником практики;
 • виявлені проблеми (недоліки) в технології, організації виробництва, праці на місці проходження практики;
 • пропозиції по усуненню проблем (недоліків, недоробок) та покращенню роботи.

Висновок до звіту з практики – “Висновки”

Висновки – заключна частина звіту з практики, в якій студент (учень) підбиває підсумки своєї роботи на підприємстві (установі), виконання поставлених завдань та досягнення вказаної мети.

В розділі “Висновки” вказується наступна інформація :
– місце та час проходження практики;
– виконання програми практики;
– перелік питань, які були вивчені під час практики на підприємстві;
– оцінювання результату діяльності підприємства;
– надання пропозицій по покращенню діяльності підприємства.
Обсяг заключної частини складає 1-2 сторінки тексту.

Критерії оцінки звіту з виробничої практики

При оцінюванні звіту по практиці викладачі керуються наступними критеріями:

 • рівнем засвоєння студентом (учнем) отриманих теоретичних знань;
 • можливості студента пристосовувати отриманні знання на практиці;
 • наявні у звіті неточності, помилки (граматика, смисл);
 • виконання поставлених перед практикою завдань;
 • спрямованість та якість отриманих студентами професійних навиків, можливість самостійної роботи за обраним фахом;
 • якість та професіоналізм висновків, зроблених з практики;
 • обсяг та повнота наданої додаткової інформації ( документів, звітів, графічних даних);
 • якість оформлення щоденника з виробничої практики студента та пояснювальної записки.

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка пишеться студентом (учнем) власноруч на аркуші А-4 і додається до звіту по практиці, в ній вказується :
– назва навчального закладу, спеціальності, курсу, ПІБ практиканта;
– назва підприємства ( установи), в якому проводилась практика;
– перелік документів та заходів, з яким практикант ознайомився;
– перелік професій ( виробничних функцій), освоєних студентом під час практики;
– перелік пропозицій, наданих для покращення роботи підприємства.

Оформлення щоденника з практики

Щоденник з практики служить для заповнення (по днях) за весь час проведення практики студентом на підприємстві (установі) і складається з таких даних :

– назва навчального закладу, спеціальності, курсу, ПІБ практиканта, ПІБ керівника практики від закладу освіти;
– назва підприємства ( установи), в якому проводилась практика, ПІБ керівника практики та його посада;
– дата прибуття на місце практики ( перший день практики), дата вибуття (останній день практики);

Щоденні записи проводяться практикантом у вигляді таблиці за кожний день роботи на підприємстві з описом функцій або документів, з якими він ознайомився.

Керівник практики від підприємства проводить щоденне оцінювання виконаних студентом робіт (функцій). Якщо роботи були однотипними варто щоденно описати деталі окремих виконуваних процесів або документів ( із зазначенням їх назви), з якими практикант ознайомився в ході роботи.

Щоденник з всіма записами за період практики перевіряється керівником практики від підприємства та засвідчується печаткою організації. Викладач перевіряє правильність записів і підписує щоденник, якщо не має зауважень.

Перевірка щоденника з практики

Викладач – керівник перевіряючи щоденник з практики керується виконанням студентом наступних вимог:

 • наявністю заповнених граф про щоденне виконання практикантом робіт
  ( функцій) на підприємстві, з описом їх обов”язків ;
 • аналіз копій документів ( наказів, довідок, іншої інформації), які були надані студенту у ході практики з дозволу керівника;
 • підтвердження записів щоденника підписом керівника практики та печатки підприємства.
якоформити реферат

Як оформити реферат або курсові роботи правильно?

Реферат, контрольна чи курсова робота відносяться до самостійних завдань, що розглядаються як індивідуальний вид письмового завдання . Варто зауважити, що для правильного захисту і оцінювання потрібно знати як правильно оформити реферат чи курсову роботу. Дізнайтесь як це робити правильно.

Під керівництвом викладача завдання з певних дисциплін виконуються студентами особисто та самостійно із об’ємом друкованого тексту 25-30 сторінок. Індивідуальні завдання повинні відповідати тематиці навчальної дисципліни.

Виконання індивідуальних завдань полягає в поліпшенні та поглибленні знань, які отримають студенти денної форми навчання.

Варто зазначити, що при заочній або дистанційній формі навчання, контрольні роботи є основною формою інспектування знань студентів. Метою контрольної роботи являється перевірка засвоєння студентами навчального матеріалу з даної дисципліни. Щоб помилки в оформленні роботи не завадили оцінюванню, особливо важливо правильність її виконання.

Вимоги до виконання рефератів та контрольних робіт

Вимоги до індивідуальних завдань (рефератів і контрольних робіт) наступні:

 • викладення змісту індивідуального завдання має бути від імені автора;
 • тема повинна бути відображена в змісті індивідуального завдання, при цьому проводиться аналіз стану проблеми, а також в роботі повинні бути розкриті шляхи вирішення проблеми ;
 • метою і завданням реферату або контрольної роботи являється чітке відображення суті проблеми, яка в них досліджується ;
 • самостійне виконання індивідуального завдання , викладене студентом як власна думка за допомогою отриманої з різних джерел інформації ;
 • індивідуальне завдання повинно розроблятись з використанням не менше 7 різних джерел інформації;
 • в роботі обов’язково повинні бути відображені узагальнені висновки і рекомендації .

Вимоги до складу рефератів та контрольних робіт

Реферати та контрольні роботи повинні складатись із наступних розділів:

 1. Титульна сторінка реферату являється першою сторінкою реферату або контрольної роботи;
 2. Титульна сторінка реферату являється першою сторінкою реферату або контрольної роботи;
 3. Вступна частина (рату або контрольної роботи);
 4. Основна частина (яка складається з кількох розділів, в яких наводиться зміст реферату або контрольної роботи);
 5. Висновки ( проводиться оцінка отриманих результатів роботи та викладаються рекомендації);
 6. Перелік джерел в якій формулюється проблема, вказана мета і завдання рефеінформації ( на які зроблені посилання в основній частині реферату або контрольної роботи).

Вимоги до оформлення рефератів, контрольних та курсових робіт

Щоб знати як оформлювати реферат або контрольну роботу, потрібно дотримання таких вимог:

 • шрифт тексту — Times New Roman, розмір шрифту — 14 , накреслення — звичайне, колір тексту — авто (чорний);
 • текст друкується на одній стороні аркуша формату А4 (210х297), через полуторний інтервал;
  параметрами абзацу являються: відступ першого рядка – 0,125 см, вирівнювання тексту по ширині сторінки по лівому і правому краю, міжрядковий інтервал — полуторний;
 • поля для титульної сторінки: праве і ліве — 0,15 см, верхнє і нижнє — 0,20 см;
 • поля всіх інших сторінок роботи : ліве поле 0,30 см, праве — 0,15 см, верхнє і нижнє поля — 0,20 см;
  титульна сторінка містить наступні данні : назва установи освіти, тема реферату, назва навчального курсу, номер групи, форма та курс навчання, П.І.Б. студента, П.І.Б. викладача (керівника), місце та рік виконання роботи. Помилки в оформленні титульної сторінки також можуть вплинути на загальну оцінку;
  нумерація сторінок роботи починається із титульної сторінки, але на титульній сторінці і на сторінці «Зміст» номер не вказується, нумерація починається з цифри 3 (із третьої сторінки);
  кожну частину змісту потрібно починати з нового розділу із наступної сторінки (Вставка / Розрив / Новий розділ, із наступної сторінки);
 • текст основної частини індивідуальних завдань рефератів або контрольних робіт розподіляється на розділи, підрозділи, пункти та підпункти, що нумерують арабськими цифрами ;
 • розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладеного матеріалу, наприкінці номера розділу крапка не ставиться (наприклад: 1);
 • підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера підрозділу крапка не ставиться ( наприклад: 1.1);
 • номер пункту складається з порядкового номера розділу, підрозділу, пункту. В кінці номера крапку не ставлять ( наприклад: 1.1.2);
 • підпункти нумеруються у межах кожного пункту і в кінці номера крапку не ставлять (наприклад, 1.1.2.1);
  заголовки кожної структурної частини індивідуального завдання реферату чи контрольної роботи (наприклад, зміст, вступ і т.д.) і заголовки розділів основної частини розташовують в середині рядка і друкуються великими літерами без підкреслення і крапки в кінці. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів починаються з абзацу і друкуються малими літерами, окрім першої. Крапка в кінці заголовку не ставиться;
 • графічна частина (малюнки, схеми, графіки , таблиці, ілюстрації), яка викладена на окремих сторінках, включається до загальної нумерації сторінок. Графічна частина розташовується після першого згадування про неї у тексті або на наступній сторінці ;
 • графічні матеріали нумеруються арабськими цифрами за порядком в межах розділу. Графічні матеріали рекомендовано зберігати у форматах: .bmp, dib, .tif, .gif;
 • формули та рівняння розташовуються по середині сторінки, відразу після їх згадування в тексті;
 • в разі необхідності роз’яснення змісту тексту або таблиці (ілюстрації) в тексті вказуються примітки. Дозволяється оформляти виносками пояснення до окремих даних, наведених у тексті ( таблицях);
 • в індивідуальному завданні реферату або контрольної роботи можуть бути зазначені посилання на джерела інформації (використану літературу). Посилання на джерела вказуються в квадратних дужках, наприклад: [1 – 3], де 1 — 3 порядковий номер джерел, зазначених у списку літератури;
  список джерел інформації складається за алфавітом прізвищ авторів або заголовків в хронологічному порядку і вказується в тексті з появою цього джерела.

Якщо у вас немає часу чи бажання реферат, курсову чи контрольну наш сат www.docentx.com зробить це за вас!