Види наукових робіт. Частина 2

В першій частині цієї статті ми розглядали такі види наукових робіт як конспект, анотація, реферат та курсова робота. Продовжуємо розкривати тему…

Звіт про виробничу практику

Замовити звіт з практики
Виробнича практика для студентів являється невіддільною частиною навчання, може проходити в організаціях різної форми власності.

Метою проходження виробничої практики є засвоєння теоретичних знань студентів при ознайомленні з роботою організації та застосування їх на практиці за фахом обраної професії. Виробнича практика дозволяє майбутньому спеціалісту набути навики професії, адаптуватись до роботи у колективі, вмінню самостійного прийняття рішень.

Підсумком проходження виробничої практики є звіт, який складає студент на основі програми практики. Обсяг звіту від 20 до 30 сторінок, в ньому наведена інформація про виконання всіх частин програми практики.

Термін подання звіту з виробничої практики – 2 дні після завершення практики. Разом із звітом студентом подається на кафедру відповідно оформлений щоденник про проходження виробничої практики.

Студент захищає результати виробничої практики, зазначені у звіті, перед комісією. Кількість балів з виробничої практики виставляється в дипломі студента, тому варто уважно поставитись до оформлення звіту.

Дізнайтесь ціни на звіт з практики від агентства “Доцент Ікс”

Дипломна робота спеціаліста

Замовити дипломну роботу
Дипломна робота визначає фахові знання студента, професійну підготовку до розв’язання завдань за обраною професією.

Студентами дипломні роботи виконуються на заключному етапі навчання з метою:

– розширити та поглибити свої теоретичні і практичні знання за обраною спеціальністю, можливістю їх використати у вирішенні певних задач в науці, практиці, виробництві, інших сферах діяльності;
– засвоїти вміння самостійно працювати, проводити дослідження, експерименти згідно з темою дипломної роботи.
Теми дипломних робіт зазвичай відповідають зацікавленості організації, за матеріалами якої студент пише диплом або кафедри, яка проводить власні наукові дослідження. Дипломна робота складається з таких структурних елементів :
– титульний лист;
– завдання на дипломну роботу;
– реферат;
– зміст;
– вступ (обсяг 1,5-2 сторінки);
– основна частина (3 розділи, кожен з яких 20-25 сторінок);
– висновки (обсяг 4-8 сторінок);
– список літератури (понад 50);
– додатки.

Загальний обсяг дипломної роботи складає орієнтовно 80-90 сторінок друкованого тексту (без списку використаної літератури та додатків).

При використанні матеріалів або підсумків досліджень із певних джерел інформації, студенту потрібно вказати автора роботи. Дипломна робота повинна бути виконана системно, логічно, доказово, лаконічно з використанням практичного матеріалу господарської діяльності організації, на базі якої написаний диплом.

Дипломні роботи студентів зазвичай відрізняються поміж собою за якістю виконання, повнотою розкриття теми, поділяються на:

  1. компілятивні – студенти формально підходять до розкриття теми диплому, використано 2-6 джерел, а список включена література, яка у тексті не зустрічається. Відсутні висновки та творчий підхід у викладенні матеріалів. За такі дипломні роботи ДЕК ставить низькі оцінки, якщо виявиться прямий плагіат, оцінює незадовільно;
  2. науково-дослідні, коли дипломна робота студента носить науково-дослідний характер, має солідний науковий здобуток. Таким студентам як правило роблять пропозицію навчання у магістратурі або аспірантурі.

Замовити дипломну роботу

Магістерська робота

Замовити магістерську
Ступенева освіта передбачає підготовку фахівців за різними професійними програмами та рівнями кваліфікації : молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Закінчується підготовка магістрів захистом перед Державною екзаменаційною комісією магістерської роботи (дисертації).

Магістерська робота виконується студентом самостійно, з елементами наукових досліджень з метою показати кваліфікацію студента шляхом її захисту і отримання ступеня магістра. Завдання студента показати рівень своєї наукової підготовки, можливість самостійно проводити дослідження, зробити критичний аналіз виконаної роботи, розв’язувати певні наукові задачі. Магістерська робота являється завершальною професійною працею з специфічним характером та результатом дослідження певної теми. Дослідження повинні бути системними, новаторськими, які дозволяють студенту поглибити знання теорії та практики за обраною спеціальністю, а також використати їх в майбутній професії.

Структура магістерської роботи :
– титульний аркуш;
– зміст;
– вступ;
– основна частина (розділи, підрозділи);
– висновки;
– перелік використаних джерел;
– додатки.

Обсяг магістерської роботи становить приблизно 100 сторінок друкованого тексту. Зміст кожної частини роботи залежить від вибору теми, як проведений етап підготовки (підбір та вивчення джерел інформації, фактичного матеріалу), дотримання певних вимог до стилістики написання оформлення та захист роботи. В цьому магістерська робота подібна до дипломної роботи спеціаліста.

На оцінку магістерської роботи впливає :
– здатність студента визначити мету та задачі наукових досліджень;
– складання плану досліджень та використання сучасних методів їх проведення;
– із застосуванням сучасних інформаційних технологій повести підбір літературних джерел;
– вміння обробки та аналізу отриманих даних;
– оформлення роботи відповідно сучасних вимог.

Дисертація походить від латинського слова dissertatio, що означає обговорення, доповідь. Це спеціально написана наукова робота, яка виконана автором для публічного захисту на здобуття наукового ступеня.

Для здобуття наукових ступенів в процесі наукової діяльності виділяють такі форми втілення результатів наукових досліджень:
– дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук;
– дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Автореферат дисертації висвітлює викладені в дисертації основні результати.