рецензия на дипломную работу

Рецензія (відгук) на дипломну роботу

Рецензія на дипломну роботу є завершальною стадією її написання та ставить за мету допуск студента до захисту, присвоєння йому кваліфікації та видачу диплому про закінчення навчального закладу.

Рецензент повинен ретельно ознайомитися з дипломною роботою, оскільки її зміст виявляє:

 • рівень теоретичної та спеціальної підготовки студента;
 • вміння користуватись джерелами інформації;
 • повноту розкриття теми дипломної роботи;
 • здатність знаходження рішень поставлених задач.

При написанні рецензії вивчаються всі розділи дипломної роботи, графічна та розрахункова частини, визначаються позитивні сторони та її недоліки, практичне значення роботи та застосування за обраною спеціалізацією.

Звертається увага на оформлення дипломної роботи: текст повинен бути конкретним, при рукописному написанні – почерк розбірливим.

Більш детальна інформація знаходиться на нашому сайті docentx.com в розділі «Наукові роботи, їх види».

Як писати рецензію на дипломну роботу?

Рецензію на дипломну роботу повинен писати, як правило, незалежний рецензент, причому, у довільній формі. Але такий підхід давно вже не використовується. По суті, рецензія на дипломну роботу стала лиш формальністю, яку керівники дипломів перекладають на самих дипломників. Такий варіант дозволяє авторові диплому полегшити завдання, адже працюючи над дипломною роботою він прекрасно знає всі її переваги та недоліки. Проте, підписати рецензію повинен незалежний рецензент.

Рецензія, досить умовно, поділяється на такі частини: заголовок, вступ, основна частина, висновок.

У заголовку вказується відгук рецензента про дипломну роботу.

У вступній частині характеризується власне тема дипломної роботи: актуальна (не актуальна), пов’язана (не пов’язана) з майбутньою професією.

В основній частині розглядається структура дипломної роботи, чи відповідає вона обраній темі, чи розкриває її зміст. Вказується, чи робота виконана студентом самостійно (на скільки відсотків), як були враховані зауваження наукового керівника. Тобто, в основній частині проводиться розгляд роботи, визначаються її недоліки та переваги.

У висновку вказується, чи відповідає робота діючим вимогам, чи може бути допущеною до захисту Державною Екзаменаційною Комісією та на яку оцінку заслуговує.

В прикінцевій частині вказано П.І.Б. рецензента, посада, підпис завіряється печаткою з місця роботи рецензента.
Рецензії пишуться обсягом від 1/2 до 2/3 сторінки формату А4, але не більше однієї сторінки.

РЕЦЕНЗІЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ. ПРИКЛАД НАПИСАННЯ

 1. Заголовок: тема роботи, факультет, П.І.Б. студента, курс, номер групи;
 2. Вступ: актуальність обраної теми, галузь економіки (мистецтва) або обґрунтовано спростовується, якщо тема не актуальна;
 3. Назва підприємства (організації), за матеріалами якого була написана дипломна робота;
 4. Характеристика виконаної роботи, конкретність викладення матеріалу відповідно до вимог чинного законодавства чи інших вимог. Особлива увага звертається на якість виконання розрахункової або/та графічної частин;
 5. Рецензент, переглядаючи зміст, надає оцінку кожного розділу, виділяючи позитивні моменти проведених студентом досліджень, відзначає використання теоретичних та організаційно-методологічних знань;
 6. Висновки та пропозиції, викладені в дипломній роботі: наскільки вони аргументовані, чи застосовувались при проведенні досліджень сучасні методи обробки інформації та вплив результатів досліджень на удосконалення організації роботи на підприємстві;
 7. Відповідність роботи встановленим методичним вимогам: чи написана робота грамотно, повнота розкриття теми тощо;
 8. Недоліки та зауваження: малоприємний, але обов’язковий розділ рецензії. Зрозуміло, що жоден студент не може написати досконалу дипломну роботу, тож для утримання позитивного загального враження, зазвичай, вказують на якийсь дрібний недолік: багато теорії, брак власних висновків, невеликі граматичні помилки, помилки у розрахунках, ін.
 9. Рекомендована оцінка: оцінку вказуємо реальну, для підстраховки ставимо на бал вищу. Будьте певні: якщо оцінка завищена – науковий керівник на це вкаже.
 10. Рецензія на диплом обов’язково підписується: вказується П.І.Б. рецензента, його науковий ступінь, посада. Підпис завіряється за місцем роботи рецензента печаткою та вказується дата.

Загалом, рецензія повинна обґрунтовувати оцінку дипломної роботи.

РЕЦЕНЗІЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ. ЗРАЗОК

Рецензія на дипломну роботу відповідає затвердженій темі та виконана згідно із завданням. Дипломну роботу можна визнати за серйозну та своєчасну, оскільки вона присвячена актуальним питанням (перелік питань) на прикладі підприємства (назва).

Робота складається згідно вимог зі вступу, розділів (кількість), висновків, переліку джерел інформації. В роботі було зроблено те і те, проаналізовано те і те, розглянуто суть проблеми, ґрунтовно визначено вплив на неї об’єктивних та суб’єктивних факторів. Самостійність виконання та творчий підхід студента дозволив визначити реальний стан підприємства на ринку надання послуг. Проведено аналіз динаміки окремих показників за тривалий період. Робота містить графіки (кількість) та розрахунки (кількість). Проведено оцінку економічної доцільності реалізації запропонованих заходів.

Разом з тим, дипломна робота містить ряд недоліків. Зокрема, (перелік). Недостатньо повно розкрито питання теоретичних основ (по темі). У роботі бажано було б більш детально розглянути питання (наводяться конкретна задача). Однак, ці недоліки не мають принципового значення, суттєво не впливають на кінцевий результат і не знижують загального враження від проведеної роботи.

Далі робиться загальний позитивний висновок про дипломну роботу такий, що вона виконана на належному рівні. Лаконізм, логічна послідовність викладення теми, дотримання вимог стилістики та мови, вміння користуватись джерелами інформації (документи Уряду, нормативно-правова база, праці класиків світової науки) заслуговують високої оцінки.

Дипломник показав себе як знаючий фахівець, продемонстрував глибоке знання предмету та вміння практичної роботи. Висновки та рекомендації викладені в дипломній роботі мають практичну цінність, можуть бути використані там-то і там, а також студентами, які навчаються за даною спеціальністю, практичними працівниками, викладачами.
Дипломна робота відповідає встановленим вимогам і заслуговує оцінки відмінно, а її автору (П.І.Б. студента), присвоєння кваліфікації (відповідно до обраної спеціальності).

Рецензент: наукове звання, посада, П.І.Б., підпис завіряється за місцем роботи рецензента, дата.

На нашому сайті docentx.com Ви довідаєтесь про те, як написати рецензію на дипломну роботу, отримати зразок рецензії на дипломну роботу, а, також, замовити рецензію на дипломну роботу на задану тему.

Замовити дипломну роботу

Колектив сайту docentx.com завжди радий буде Вам допомогти, доступні ціни та якісне виконання збереже Ваш час і дасть змогу отримати високу оцінку дипломної роботи. Заповнюйте форму на нашому сайті та замовляйте роботу.