рецензия на дипломную работу

Рецензія на дипломну роботу

Завершальною стадією після написання дипломної роботи є рецензія на неї з метою допуску студента до захисту, присвоєння кваліфікації та видачі диплому про закінчення навчального закладу.

Рецензент повинен детально ознайомитись з дипломною роботою, наскільки її зміст виявляє :

 • рівень теоретичної та спеціальної підготовки студента,
 • вміння користування джерелами інформації,
 • повноту розкриття теми дипломної роботи,
 • знаходження рішень поставлених задач.

При написанні рецензії вивчаються всі розділи дипломної роботи, графічна та розрахункова частини, визначаються позитивні сторони та недоліки роботи, практичне її значення та застосування за обраною спеціалізацією.
Звертається увага на оформлення дипломної роботи, текст повинен бути конкретним, почерк розбірливим (при рукописному написанні).

Ознайомившись з вищенаведеним текстом, деталі Ви зможете уточнити на нашому сайті docentx.com в розділі «Наукові роботи, їх види».

Як писати рецензію на дипломну роботу?

Рецензію на дипломну роботу, як правило, повинен писати незалежний рецензент, причому у довільній формі. Але такий підхід давно вже не застосовується. По суті, рецензія на дипломну роботу стала лише формальністю, яку керівники дипломів перекладають на самих дипломників. Тому працюючи над дипломною роботою Ви добре знаєте її переваги та недоліки, відповідно при написанні рецензії самостійно труднощі у Вас не повинні виникати, але підписати її повинен незалежний рецензент.

Рецензія досить умовно поділяється на такі розділи: заголовок, вступ, основна частина, висновок.

У заголовку вказується відгук рецензента про дипломну роботу студента на тему.

У вступній частині висвітлюється тема дипломної роботи: актуальна (не актуальна), пов’язана (не пов’язана) з майбутньою професією.

В основній частині розглядається структура дипломної роботи, чи відповідає вона обраній темі, чи розкриває її зміст. Вказується чи робота виконана студентом самостійно (на скільки відсотків), як були враховані зауваження наукового керівника. Тобто в основній частині проводиться розгляд роботи, визначаються її недоліки та переваги.

У висновку вказується чи відповідає робота діючим вимогам, чи може бути допущеною до захисту Державною Екзаменаційною Комісією та на яку оцінку заслуговує.

В прикінцевій частині вказано П.І.Б. рецензента, посада, підпис завіряється печаткою по місцю роботи рецензента.
Рецензії пишуться обсягом від 1/2 до 2/3 сторінки формату А-4, але не більше однієї сторінки.

Рецензія на дипломну роботу приклад написання

 1. заголовок – тема роботи, факультет, П.І.Б. студента, курс, номер групи;
 2. вступ – актуальність обраної теми та в якій галузі економіки ( мистецтва), або обґрунтовано спростовується, якщо не актуальна ;
 3. вказати назву підприємства (організації) за матеріалами якого була написана дипломна робота;
 4. провести характеристику виконаної роботи, конкретність викладення матеріалу відповідно до вимог чинного законодавства чи інших вимог, звертаючи увагу на якість виконання розрахункової чи графічної частин;
 5. при огляді змісту рецензент проводить оцінку кожного розділу, виділяючи позитивні моменти проведених студентом досліджень з застосуванням теоретичних та організаційно-методологічних знань;
 6. висновки та пропозиції, викладені в дипломній роботі, чи є вони достатньо аргументованими, чи застосовувались при проведенні досліджень сучасні методи обробки інформації та як результати досліджень будуть сприяти удосконаленню організації роботи на підприємстві;
 7. відповідність роботи встановленим методичним вимогам, чи написана робота грамотно, повнота розкриття теми;
 8. недоліки та зауваження. Хоч цей розділ не дуже приємний, але він являється обов’язковим для рецензії на диплом. Звичайно ми розуміємо, що жоден студент не може написати досконалу дипломну роботу, але щоб не зіпсувати загальне враження, зазвичай знаходять якийсь дрібний недолік та вказують на нього (багато теорії, брак власних висновків, невеликі граматичні помилки, помилки у розрахунках).
 9. рекомендована оцінка. Пишемо таку оцінку, на яку заслуговує студент, для під страховки ставимо на бал вищу, але якщо оцінка завищена – науковий керівник на це вкаже.
 10. рецензія на диплом обов’язково підписується, тобто вказується рецензент такий (П.І.Б., науковий ступінь, посада), підпис завіряється по місцю роботи рецензента печаткою, дата.

Загалом рецензія повинна обґрунтовувати оцінку дипломної роботи.

Рецензія на дипломну роботу зразок

 

Рецензія на дипломну роботу відповідає затвердженій темі та виконана відповідно до завдання. Дипломну роботу можна визначити як актуальну та своєчасну, оскільки присвячена важливим в даний час питанням (перелік питань) , на прикладі підприємства (назва ).

Робота складається згідно вимог зі вступу, розділів (кількість), висновків, переліку джерел інформації. В роботі було зроблено те і те, проаналізовано те і те, розглянуто суть проблеми, ґрунтовно визначено вплив на неї об’єктивних та суб’єктивних факторів. Самостійність виконання та творчий підхід студента дозволив визначити реальний стан підприємства на ринку надання послуг. Проведено аналіз динаміки окремих показників за тривалий період. Робота містить графіків (кількість), розрахунків (кількість). Проведено оцінку економічної доцільності реалізації запропонованих заходів.

Разом з тим, дипломна робота містить ряд недоліків, зокрема (перелік). Недостатньо повно розкрито питання теоретичних основ (по темі). У роботі бажано було більш детально розглянути питання (наводяться конкретна задача). Однак ці недоліки не мають принципового значення, не впливають суттєво на кінцевий результат і не знижують загального враження від проведеної роботи.

Далі робиться загальний позитивний висновок про дипломну роботу те, що вона виконана на належному рівні. Лаконізм, логічна послідовність викладення теми, дотримання вимог стилістики та мови, вміння користуватись джерелами інформації (документи Уряду, нормативно-правова база, праці класиків, світової науки) заслуговують високої оцінки.

Дипломник показав себе як знаючий фахівець, продемонстрував глибоке знання предмету та вміння практичної роботи. Висновки та рекомендації викладені в дипломній роботі мають практичну цінність, можуть бути використані там-то і там, а також студентами, які навчаються за даною спеціальністю, практичними працівниками, викладачами.

Дипломна робота відповідає встановленим вимогам і заслуговує оцінки відмінно, а її автору (П.І.Б. студента), присвоєння кваліфікації (відповідно до обраної спеціальності).

Рецензент: наукове звання, посада, П.І.Б., підпис завіряється по місцю роботи рецензента, дата.
На нашому сайті docentx.com Ви довідаєтесь про те, як написати рецензію на дипломну роботу, отримати зразок рецензії на дипломну роботу, а також замовити рецензію на дипломну роботу на задану тему.

 

Замовити дипломну роботу

Колектив сайту docentx.com завжди радий буде Вам допомогти, доступні ціни, якісне виконання збереже Ваш час та дасть змогу отримати високу оцінку дипломної роботи. Заповнюйте форму на нашому сайті та замовляйте роботу.