Види наукових робіт

Види наукових робіт

В нашому повсякденному житті ми часто зустрічаємось з різними науковими словами або виразами, але подекуди не розуміємо їх значення. В даній статті ми розглянемо основні види наукових робіт та ознайомимо з їх загальною характеристикою.

Види наукових робіт та їх загальна характеристика

Конспект

Конспект походить від латинського слова conspectus, що означає огляд.

Опрацювання і фіксація тексту у формі скороченого і переосмисленого подання інформації із джерела (книги, статті, лекції). Конспект відображає основні моменти тексту в стислій формі з максимальним наближенням до оригіналу.

Складання конспекту письмового тексту дещо відрізняється від роботи над усним текстом. Зокрема при конспектуванні письмового тексту необхідно його прочитати, визначити основні твердження, коротко і системно скласти текст конспекту. Усний текст необхідно уважно слухати, вловлюючи думку лектора, та логічно провести запис сказаного.

При складанні конспекту можна дотримуватись докладного або короткого викладення матеріалу, зберігаючи текст автора, виписки, тези, цитати, переказ або інше.

Конспекти пишуться двома основними способами: прямим та  опосередкованим. Прямим способом конспектується запис інформації, яка відбувається під час її викладу, у скороченому вигляді. Цей спосіб зручний для записування різних заходів, що проходять в усній формі. Опосередкований спосіб використовується для роботи з друкованими текстами. Таке конспектування передбачає читання, систематизацію прочитаного матеріалу та короткий і зв’язний запис.

Перед складанням конспекту вказується дані джерела інформації, зокрема автор, назва, рік та місце видання роботи. В конспекті допускаються скорочення слів (не допускаються скорочення прізвищ, назв), при записі цитат вони беруться у лапки, в конспектах може бути використаний різний графічний матеріал.

Конспекти можуть складатись у вигляді опису, оповідання або міркування, обсягом на більше однієї третини тексту-джерела.

Анотація

Анотація походить від латинського слова annotatio, що означає зауваження, помітка. Тобто це короткий виклад змісту друкованого видання, що допомагає читачу зробити висновки про потребу в детальному з ним ознайомленні. При цьому враховується призначення видання, його цінність та направленість.

Анотації застосовують для короткого опису наукової статті, монографії, дисертації тощо, а також у видавничій, інформаційній та бібліографічній сферах.

За повнотою опису змісту розрізняють два види анотацій – загальна, яка описує зміст документа в цілому та аналітичну, яка описує частину чи окрему точку зору змісту. За кількістю документів бувають монографічні та групові анотації.

Анотація повинна бути конкретною та лаконічною, з описом видання без зайвої інформації, обсягом до 500-600 знаків, із викладенням матеріалу вживаною лексикою, зрозумілими словами, бажано без цитат з тексту.

Реферат

Реферат походить від латинського слова refero, що означає доношу, повідомляю, переказую. Тобто реферат це стислий переказ змісту друкованого видання (книги, наукової роботи, вчення), викладений як письмова доповідь на певну тему. Доповідь виконується після ознайомлення з різними джерелами інформації на певну тему.

На відміну від анотації, де коротко зазначаються питання, в рефераті більш детально розкривається суть питань та приводяться конкретні висновки.

Автору реферату варто дотримуватись грамотного та логічного викладення матеріалу, оформлення роботи відповідно стандартним вимогам.

Реферат має відповідну структуру, яка складається із вступу, основної частини та висновку. Вступ – визначення вибору теми, назва твору, місце публікації та рік видання, повідомляються дані про автора (прізвище, вчені звання, спеціальність), розглядаються проблеми вказаної теми. В основній частині наводиться точний виклад інформації, обґрунтовані тези змісту твору. У кінці наводяться висновки із наведеної у рефераті проблеми.

Вимоги щодо оформлення реферату:

  • обсяг від 10 до 15 сторінок друкованого тексту;
  • нумерування сторінок, відокремлення абзаців;
  • вказівка на цитати, посилання, інші джерела;
  • перелік використаної літератури від 3-4 і більше;
  • мова реферату носить узагальнюючий характер.

Курсова робота

Курсова робота являється однією із самостійних навчальних робіт з аспектами наукового аналізу, з метою покращення отриманих знань студентами вищих або середніх-спеціальних навчальних закладів та прикладення цих знань до розв’язання задач за обраним фахом.

Теми курсових робіт як правило являються окремими уривками до наукових розробок певної кафедри. Часто питання наукових розробок, відображені в курсових роботах студентів, заходять продовження в їх дипломних або магістерських роботах.

Деякі кафедри складають списки тем для курсових , а студентам мають змогу обирати тему курсової роботи із загального переліку.

Курсові роботи пишуться з метою:

вивчення студентами важливих питань в окремих галузях і критично їх досліджувати;
– розвинення навиків самостійно та системно працювати з джерелами інформації в процесі наукового пошуку і аналізу;
– закріплення теоретичних знань з деяких предметів;
– досліджувати та піддавати аналізу новації в певних галузях та обґрунтовувати свої дослідження; вивчення студентами важливих питань в окремих галузях і критично їх досліджувати;
– вміння висловлювати пропозиції, робити конкретні висновки, реалізовувати власні дослідження в наукових розробках.

Вимоги до курсової роботи:

– чітка структура : вступ, теоретична частина, практична частина, висновки, додатки, перелік джерел інформації;
– виділення абзаців, цитат, посилань, нумерування сторінок роботи;
– обсяги курсової роботи для студентів 3-х курсів від 20 до25 сторінок тексту, для студентів 4-х курсів від 30 до 35 сторінок тексту;
– номери сторінок кожного розділу, підрозділу вказуються на сторінці плану;
– перелік використаних джерел інформації (книг, наукових праць, нормативної бази, інших) повинен складатись бажано з видань останніх років в кількості 20-25;
– при написанні роботи дотримуватись відповідних вимог до оформлення.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Замовити курсову роботу на сайті docentx.com