як написати звіт з практики

Як написати звіт з практики?

Неодмінною вимогою у період навчання студентів для переводу на старший курс являється проходження практики.

З метою отримання позитивної оцінки необхідно якісно виконати поставлені завдання та правильно написати звіт з практики.

Кількість балів з ознайомчої, виробничої чи переддипломної практики виставляється в дипломі студента (учня), тому варто уважно поставитись до оформлення звіту. Для того щоб знати як написати звіт з практики, студентам (учням) потрібно підготувати певний перелік документів ( виписок, довідок, інш.), згідно яких пишеться звіт та вони служать додатком до нього.

Особливості написання звіту з практики

Навчаючись на другому курсі студенти (учні) проходять навчально-ознайомчу практику за обраною спеціальністю. На третьому курсі студенти (учні) проходять виробничу практику, працюючи за обраним фахом на виробництві. Студенти (учні) – випускники проходять перед закінченням курсу навчання в обраному освітньому закладі переддипломну практику.

Мета проходження практики

Проходження  практики студентами (учнями) переслідує наступну мету:

 • засвоїти отриманні  в процесі навчання теоретичні знання за обраним фахом (професією);
 • ознайомитись з процесом виробництва на підприємствах, організаціях, установах, в яких майбутнім спеціалістам доведеться працювати;
 • отримати практичний досвід  за обраною професією;
 • збір документів ( довідок, матеріалів) для оформлення курсової або дипломної роботи.

Перелік документів, необхідних для захисту звіту з практики

В даному розділі пояснюється як написати звіт із практики. Після проходження практики студенти (учні) оформляють наступні документи:

 • щоденник з практики;
 • звіт про проходження практики;
 • пояснювальну записку;
 • характеристику з місця проходження практики.

Додаткова інформація до звіту з виробничої практики

Викладачі освітніх установ наполягають на подачі разом із звітом з практики деякої додаткової інформації про організацію (установу, підприємство), де студент (учень) проходив виробничу практику, зокрема:

 • установчі документи (копії), якщо ці документи не становлять комерційної таємниці;
 • посадові інструкції та штатний розпис працівників тих дільниць, де студент (учень) проходив практику (копії);
 • деякі типові договори (контракти), які використовуються в комерційній (виробничій) діяльності підприємства;
 • статистична звітність, розрахунки, таблиці та інша додаткова інформація, з якою практикант ознайомиться в ході роботи .

Вся додаткова інформація долучається до звіту, заохочується чим більший її обсяг.

Функції керівника практики від підприємства

На період проходження практики в організації ( установі, підприємстві) за кожним студентом (учнем) наказом директора затверджується керівник практики з числа штатних співробітників. Ця особа несе персональну відповідальність за практиканта, а також :

 • допомагає у складанні плану проходження практики;
 • допомагає у зборі матеріалів (документів) для складання звіту з практики;
  знайомить з діяльністю підприємства;
 • допомагає освоїти ази вибраної професії;
 • контролює роботу практиканта;
 • оцінює якість проходження практики студентом (учнем).

Структура звіту про проходження виробничої практики

Відповідно до методичних рекомендацій (далі методичка), які розроблені викладачами з метою допомоги студентам (учням) у визначені мети проведення та вимог до написання звітів з практики, типовий звіт повинен містити такі розділи:

 • титульна сторінка із відомостями про практиканта та місцем проведення практики;
  зміст звіту ( введення, основна частина, висновки, і т.д.);
 • у введенні висвітлюється мета та завдання практики;
 • в основній частині проводиться опис основної діяльності підприємства (установи) та його структура, проводиться аналіз того підрозділу, де працював практикант;
 • результати роботи практиканта викладаються у висновках;
 • у списку літератури студент (учень) вказує згідно яких нормативно – правових документів функціонує підприємство (установа), інші накази (розпорядження), посадові інструкції, тощо;
 • додаток містить всю зібрану практикантом додаткову інформацію про місце проведення практики.

Вступ до звіту з практики – “Введення “

В розділі “Введення” проводиться опис об”єкта практики, ставиться мета, окреслюються завдання та їх актуальність, намічаються яким чином вони будуть реалізовані.

Засвоєння отриманих студентом (учнем) знань в учбовому закладі з аналізом теоретичного матеріалу на практиці являється основною метою виробничої практики. Для цього необхідно засвоїти знання з профільних дисциплін за обраною професією, отримати практичні звички та уміння в роботі, з почуттям поваги та відповідального ставлення до майбутньої спеціальності.

Вивчення, знайомство з досвідом роботи, методами та формами організації діяльності на підприємстві (установі), пристосування до умов праці на робочому місці – з цим належить ознайомиться практиканту.

Головним завданням являється – виявлення проблем в роботі та пошук засобів для їх усунення, надання пропозицій по покращенню діяльності підприємства.

Головним завданням являється – виявлення проблем в роботі та пошук засобів для їх усунення, надання пропозицій по покращенню діяльності підприємства.

В розділі “Введення” практикант описує діяльність вказаного підприємства (установи), історичні дані, які стосуються створення підприємства, наукові, раціоналізаторські та інші досягнення.

Обсяг розділу “Введення ” складає 1-2 сторінки тексту, розміром шрифту 14, “Times New Roman”.

Звіт з практики – “Основна частина”

Основна частина звіту з практики складається із двох розділів загальним обсягом 15-20 сторінок тексту.

В першому розділі наводиться організаційно – правова форма підприємства згідно установчих документів, його структура , повноваження керівника та заступників, динаміка розвитку підприємства (бажано в графічній формі) за такими показниками: статутний капітал; обсяги виробництва (надання послуг); доходи (прибутки – збитки). Практикант ознайомлюється з посадовими інструкціями працівників, положеннями про підрозділи (відділи) підприємства (установи), проводить аналіз використаних матеріалів та досліджує проблемні питання.

Другий розділ стосується характеристики підприємства, його функцій, зокрема:

 • роботи цеху (відділу), де проходив практику студент (учень);
 • використання інформаційних технологій у виробничих (технологічних) процесах;
 • виконання завдань, виданих керівником практики;
 • виявлені проблеми (недоліки) в технології, організації виробництва, праці на місці проходження практики;
 • пропозиції по усуненню проблем (недоліків, недоробок) та покращенню роботи.

Висновок до звіту з практики – “Висновки”

Висновки – заключна частина звіту з практики, в якій студент (учень) підбиває підсумки своєї роботи на підприємстві (установі), виконання поставлених завдань та досягнення вказаної мети.

В розділі “Висновки” вказується наступна інформація :
– місце та час проходження практики;
– виконання програми практики;
– перелік питань, які були вивчені під час практики на підприємстві;
– оцінювання результату діяльності підприємства;
– надання пропозицій по покращенню діяльності підприємства.
Обсяг заключної частини складає 1-2 сторінки тексту.

Критерії оцінки звіту з виробничої практики

При оцінюванні звіту по практиці викладачі керуються наступними критеріями:

 • рівнем засвоєння студентом (учнем) отриманих теоретичних знань;
 • можливості студента пристосовувати отриманні знання на практиці;
 • наявні у звіті неточності, помилки (граматика, смисл);
 • виконання поставлених перед практикою завдань;
 • спрямованість та якість отриманих студентами професійних навиків, можливість самостійної роботи за обраним фахом;
 • якість та професіоналізм висновків, зроблених з практики;
 • обсяг та повнота наданої додаткової інформації ( документів, звітів, графічних даних);
 • якість оформлення щоденника з виробничої практики студента та пояснювальної записки.

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка пишеться студентом (учнем) власноруч на аркуші А-4 і додається до звіту по практиці, в ній вказується :
– назва навчального закладу, спеціальності, курсу, ПІБ практиканта;
– назва підприємства ( установи), в якому проводилась практика;
– перелік документів та заходів, з яким практикант ознайомився;
– перелік професій ( виробничних функцій), освоєних студентом під час практики;
– перелік пропозицій, наданих для покращення роботи підприємства.

Оформлення щоденника з практики

Щоденник з практики служить для заповнення (по днях) за весь час проведення практики студентом на підприємстві (установі) і складається з таких даних :

– назва навчального закладу, спеціальності, курсу, ПІБ практиканта, ПІБ керівника практики від закладу освіти;
– назва підприємства ( установи), в якому проводилась практика, ПІБ керівника практики та його посада;
– дата прибуття на місце практики ( перший день практики), дата вибуття (останній день практики);

Щоденні записи проводяться практикантом у вигляді таблиці за кожний день роботи на підприємстві з описом функцій або документів, з якими він ознайомився.

Керівник практики від підприємства проводить щоденне оцінювання виконаних студентом робіт (функцій). Якщо роботи були однотипними варто щоденно описати деталі окремих виконуваних процесів або документів ( із зазначенням їх назви), з якими практикант ознайомився в ході роботи.

Щоденник з всіма записами за період практики перевіряється керівником практики від підприємства та засвідчується печаткою організації. Викладач перевіряє правильність записів і підписує щоденник, якщо не має зауважень.

Перевірка щоденника з практики

Викладач – керівник перевіряючи щоденник з практики керується виконанням студентом наступних вимог:

 • наявністю заповнених граф про щоденне виконання практикантом робіт
  ( функцій) на підприємстві, з описом їх обов”язків ;
 • аналіз копій документів ( наказів, довідок, іншої інформації), які були надані студенту у ході практики з дозволу керівника;
 • підтвердження записів щоденника підписом керівника практики та печатки підприємства.