як написати звіт з практики

Як написати звіт з практики?

Неодмінною вимогою для переводу студентів на старший курс у період навчання є проходження практики.

Для отримання позитивної оцінки з практики необхідно не лише якісно виконати поставлені завдання, але й правильно написати звіт.

До оформлення звіту варто поставитись уважно, адже кількість балів з ознайомчої, виробничої чи переддипломної практики виставляється в дипломі студента (учня). Для написання звіту з практики, студентам (учням) потрібно підготувати певний перелік документів (виписок, довідок, ін.), згідно яких пишеться звіт. Ці документи служать додатком до звіту.

Особливості написання звіту з практики

Навчаючись на другому курсі студенти (учні) проходять навчально-ознайомчу практику за обраною спеціальністю. На третьому курсі студенти (учні) проходять виробничу практику, працюючи за обраним фахом на виробництві. Студенти (учні) випускного курсу проходять переддипломну практику в обраному освітньому закладі.

Мета проходження практики

Проходження практики студентами (учнями) має на меті:

 • засвоєння отриманих в процесі навчання теоретичних знань за обраним фахом (професією);
 • ознайомлення з процесом виробництва на підприємствах, в організаціях, установах, де доведеться працювати майбутнім спеціалістам;
 • отримання практичного досвіду за обраною професією;
 • збір документів (довідок, матеріалів) для оформлення курсової або дипломної роботи.

Перелік документів, необхідних для захисту звіту з практики

Після проходження практики студенти (учні) оформляють такі документи:

 • щоденник з практики;
 • звіт про проходження практики;
 • пояснювальну записку;
 • характеристику з місця проходження практики.

Додаткова інформація до звіту з виробничої практики

Викладачі освітніх установ наполягають на подачі разом зі звітом з практики деякої додаткової інформації про організацію (установу, підприємство), де студент (учень) проходив виробничу практику, зокрема:

 • установчі документи (копії), якщо ці документи не становлять комерційної таємниці;
 • посадові інструкції та штатний розпис працівників тих дільниць, де студент (учень) проходив практику (копії);
 • деякі типові договори (контракти), які використовуються в комерційній (виробничій) діяльності підприємства;
 • статистична звітність, розрахунки, таблиці та інша додаткова інформація, з якою практикант ознайомлюється в ході роботи.

Вся додаткова інформація долучається до звіту, заохочується якнайбільший її обсяг.

Функції керівника практики від підприємства

На період проходження практики в організації (установі, підприємстві) за кожним студентом (учнем) наказом директора затверджується керівник практики з числа штатних співробітників. Ця особа несе персональну відповідальність за практиканта, а також:

 • допомагає у складанні плану проходження практики;
 • допомагає у зборі матеріалів (документів) для складання звіту з практики;
 • знайомить з діяльністю підприємства;
 • допомагає освоїти ази обраної професії;
 • контролює роботу практиканта;
 • оцінює якість проходження практики студентом (учнем).

Структура звіту про проходження виробничої практики

У визначенні мети проведення та вимог до написання звітів з практики студентам (учням) допомагають методичні рекомендації (далі методичка), розроблені викладачами. Типовий звіт повинен містити такі розділи:

 • титульна сторінка із відомостями про практиканта та місцем проведення практики;
 • зміст звіту (введення, основна частина, висновки і т.д.);
 • введення (висвітлюється мета та завдання практики);
 • основна частина (проводиться опис основної діяльності підприємства (установи) та його структура, проводиться аналіз того підрозділу, де працював практикант);
 • висновок (викладаються результати роботи практиканта);
 • список літератури (вказується згідно яких нормативно-правових документів функціонує підприємство (установа), накази (розпорядження), посадові інструкції тощо);
 • додаток (містить всю зібрану практикантом додаткову інформацію про місце проведення практики).

Вступ до звіту з практики: Введення

В розділі «Введення» проводиться опис об’єкта практики, ставиться мета, окреслюються завдання та їх актуальність, намічаються шляхи їх реалізації.

Основною метою виробничої практики є аналіз теоретичного матеріалу, отриманого студентом (учнем) в учбовому закладі, та засвоєння його на практиці. Необхідними умовами для цього є глибоке засвоєння знань з профільних дисциплін за обраною професією, отримання практичних навичок та вмінь в роботі, виховання почуття поваги та відповідального ставлення до майбутньої спеціальності.

Практиканту належить ознайомитися з методами та формами організації діяльності на підприємстві (установі), особливостями умов праці на робочому місці, вивчити досвід роботи.

Головне завдання: виявити проблеми в роботі, віднайти способи їх усунення та надати пропозиції з покращення діяльності підприємства.

В розділі «Введення» практикант коротко описує діяльність вказаного підприємства (установи), історичні дані щодо створення підприємства, його наукові, раціоналізаторські та інші досягнення.

Обсяг розділу «Введення» становить 1-2 сторінки тексту, набраних гарнітурою Times New Roman і розміром шрифту 14 кеглів.

Звіт з практики: Основна частина

Основна частина звіту з практики складається із двох розділів загальним обсягом 15-20 сторінок тексту.

У першому розділі наводиться організаційно-правова форма підприємства згідно установчих документів, його структура, повноваження керівника та його заступників, динаміка розвитку підприємства (бажано в графічній формі) за такими показниками: статутний капітал, обсяги виробництва (надання послуг), доходи (прибутки-збитки). Практикант ознайомлюється з посадовими інструкціями працівників, положеннями про підрозділи (відділи) підприємства (установи), проводить аналіз використаних матеріалів та досліджує проблемні питання.

Другий розділ стосується характеристики підприємства, його функцій, зокрема:

 • роботи цеху (відділу), де проходив практику студент (учень);
 • використання інформаційних технологій у виробничих (технологічних) процесах;
 • виконання завдань, поставлених керівником практики;
 • виявлені проблеми (недоліки) в технології, організації виробництва, праці на місці проходження практики;
 • пропозиції з усунення проблем (недоліків, недоробок) та покращення роботи.

Висновок до звіту з практики: Висновки

Висновки – заключна частина звіту з практики, в якій студент (учень) підсумовує роботу на підприємстві (установі), звітуючи про виконання поставлених завдань та досягнення вказаної мети.

У розділі «Висновки» вказується така інформація:

 • місце та час проходження практики;
 • виконання програми практики;
 • перелік питань, які були вивчені під час практики на підприємстві;
 • оцінювання результату діяльності підприємства;
 • надання пропозицій з покращення діяльності підприємства.

Обсяг заключної частини складає 1-2 сторінки тексту.

Критерії оцінки звіту з виробничої практики

При оцінюванні звіту з практики викладачі керуються такими критеріями:

 • рівнем засвоєння студентом (учнем) отриманих теоретичних знань;
 • можливістю студента застосовувати отримані знання на практиці;
 • наявністю у звіті неточностей, помилок (граматика, зміст);
 • обсягом виконання поставлених перед практикою завдань;
 • спрямованістю та якістю отриманих студентами професійних навиків, можливістю самостійної роботи за обраним фахом;
 • якістю та професіоналізмом висновків, зроблених з практики;
 • обсягом та повнотою наданої додаткової інформації (документів, звітів, графічних даних);
 • якістю оформлення щоденника з виробничої практики студента та пояснювальної записки.

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка пишеться студентом (учнем) власноруч на аркуші А-4 та додається до звіту з практики. В ній вказується:

 • назва навчального закладу, спеціальності, курсу, ПІБ практиканта;
 • назва підприємства (установи), в якому проводилась практика;
 • перелік документів та заходів, з якими ознайомився практикант;
 • перелік професій (виробничих функцій), освоєних студентом під час практики;
 • перелік пропозицій, наданих для покращення роботи підприємства.

Оформлення щоденника з практики

Щоденник з практики заповнюється щоденно протягом усього часу проведення практики студентом на підприємстві (установі) і складається з таких даних:

 • назва навчального закладу, спеціальності, курсу, ПІБ практиканта, ПІБ керівника практики від закладу освіти;
 • назва підприємства (установи), в якому проводилась практика, ПІБ керівника практики та його посада;
 • дата прибуття на місце практики (перший день практики), дата вибуття (останній день практики).

Записи з описом функцій або документів, з якими він ознайомився, проводяться практикантом у вигляді таблиці за кожний день роботи на підприємстві.

Керівник практики від підприємства проводить щоденне оцінювання виконаних студентом робіт (функцій). Якщо роботи були однотипними, слід описати деталі окремих виконуваних процесів або документів (із зазначенням їх назви), з якими практикант ознайомився в ході роботи.

Щоденник з усіма записами за період практики перевіряється керівником практики від підприємства та засвідчується печаткою організації. Викладач перевіряє правильність записів і, якщо не має зауважень, підписує щоденник.

Перевірка щоденника з практики

Викладач-керівник, перевіряючи щоденник з практики, керується виконанням студентом наступних вимог:

 • наявність заповнених граф про щоденне виконання практикантом робіт (функцій) на підприємстві з описом їх обов’язків;
 • аналіз копій документів (наказів, довідок, іншої інформації), які з дозволу керівника були надані студенту в ході практики;
 • підтвердження достовірності записів у щоденнику підписом керівника практики та печаткою підприємства.