якоформити реферат

Як оформити реферат або курсові роботи правильно?

Реферат, контрольна чи курсова робота відносяться до самостійних завдань, що розглядаються як індивідуальний вид письмового завдання . Варто зауважити, що для правильного захисту і оцінювання потрібно знати як правильно оформити реферат чи курсову роботу. Дізнайтесь як це робити правильно.

Під керівництвом викладача завдання з певних дисциплін виконуються студентами особисто та самостійно із об’ємом друкованого тексту 25-30 сторінок. Індивідуальні завдання повинні відповідати тематиці навчальної дисципліни.

Виконання індивідуальних завдань полягає в поліпшенні та поглибленні знань, які отримають студенти денної форми навчання.

Варто зазначити, що при заочній або дистанційній формі навчання, контрольні роботи є основною формою інспектування знань студентів. Метою контрольної роботи являється перевірка засвоєння студентами навчального матеріалу з даної дисципліни. Щоб помилки в оформленні роботи не завадили оцінюванню, особливо важливо правильність її виконання.

Вимоги до виконання рефератів та контрольних робіт

Вимоги до індивідуальних завдань (рефератів і контрольних робіт) наступні:

 • викладення змісту індивідуального завдання має бути від імені автора;
 • тема повинна бути відображена в змісті індивідуального завдання, при цьому проводиться аналіз стану проблеми, а також в роботі повинні бути розкриті шляхи вирішення проблеми ;
 • метою і завданням реферату або контрольної роботи являється чітке відображення суті проблеми, яка в них досліджується ;
 • самостійне виконання індивідуального завдання , викладене студентом як власна думка за допомогою отриманої з різних джерел інформації ;
 • індивідуальне завдання повинно розроблятись з використанням не менше 7 різних джерел інформації;
 • в роботі обов’язково повинні бути відображені узагальнені висновки і рекомендації .

Вимоги до складу рефератів та контрольних робіт

Реферати та контрольні роботи повинні складатись із наступних розділів:

 1. Титульна сторінка реферату являється першою сторінкою реферату або контрольної роботи;
 2. Титульна сторінка реферату являється першою сторінкою реферату або контрольної роботи;
 3. Вступна частина (рату або контрольної роботи);
 4. Основна частина (яка складається з кількох розділів, в яких наводиться зміст реферату або контрольної роботи);
 5. Висновки ( проводиться оцінка отриманих результатів роботи та викладаються рекомендації);
 6. Перелік джерел в якій формулюється проблема, вказана мета і завдання рефеінформації ( на які зроблені посилання в основній частині реферату або контрольної роботи).

Вимоги до оформлення рефератів, контрольних та курсових робіт

Щоб знати як оформлювати реферат або контрольну роботу, потрібно дотримання таких вимог:

 • шрифт тексту — Times New Roman, розмір шрифту — 14 , накреслення — звичайне, колір тексту — авто (чорний);
 • текст друкується на одній стороні аркуша формату А4 (210х297), через полуторний інтервал;
  параметрами абзацу являються: відступ першого рядка – 0,125 см, вирівнювання тексту по ширині сторінки по лівому і правому краю, міжрядковий інтервал — полуторний;
 • поля для титульної сторінки: праве і ліве — 0,15 см, верхнє і нижнє — 0,20 см;
 • поля всіх інших сторінок роботи : ліве поле 0,30 см, праве — 0,15 см, верхнє і нижнє поля — 0,20 см;
  титульна сторінка містить наступні данні : назва установи освіти, тема реферату, назва навчального курсу, номер групи, форма та курс навчання, П.І.Б. студента, П.І.Б. викладача (керівника), місце та рік виконання роботи. Помилки в оформленні титульної сторінки також можуть вплинути на загальну оцінку;
  нумерація сторінок роботи починається із титульної сторінки, але на титульній сторінці і на сторінці «Зміст» номер не вказується, нумерація починається з цифри 3 (із третьої сторінки);
  кожну частину змісту потрібно починати з нового розділу із наступної сторінки (Вставка / Розрив / Новий розділ, із наступної сторінки);
 • текст основної частини індивідуальних завдань рефератів або контрольних робіт розподіляється на розділи, підрозділи, пункти та підпункти, що нумерують арабськими цифрами ;
 • розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладеного матеріалу, наприкінці номера розділу крапка не ставиться (наприклад: 1);
 • підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера підрозділу крапка не ставиться ( наприклад: 1.1);
 • номер пункту складається з порядкового номера розділу, підрозділу, пункту. В кінці номера крапку не ставлять ( наприклад: 1.1.2);
 • підпункти нумеруються у межах кожного пункту і в кінці номера крапку не ставлять (наприклад, 1.1.2.1);
  заголовки кожної структурної частини індивідуального завдання реферату чи контрольної роботи (наприклад, зміст, вступ і т.д.) і заголовки розділів основної частини розташовують в середині рядка і друкуються великими літерами без підкреслення і крапки в кінці. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів починаються з абзацу і друкуються малими літерами, окрім першої. Крапка в кінці заголовку не ставиться;
 • графічна частина (малюнки, схеми, графіки , таблиці, ілюстрації), яка викладена на окремих сторінках, включається до загальної нумерації сторінок. Графічна частина розташовується після першого згадування про неї у тексті або на наступній сторінці ;
 • графічні матеріали нумеруються арабськими цифрами за порядком в межах розділу. Графічні матеріали рекомендовано зберігати у форматах: .bmp, dib, .tif, .gif;
 • формули та рівняння розташовуються по середині сторінки, відразу після їх згадування в тексті;
 • в разі необхідності роз’яснення змісту тексту або таблиці (ілюстрації) в тексті вказуються примітки. Дозволяється оформляти виносками пояснення до окремих даних, наведених у тексті ( таблицях);
 • в індивідуальному завданні реферату або контрольної роботи можуть бути зазначені посилання на джерела інформації (використану літературу). Посилання на джерела вказуються в квадратних дужках, наприклад: [1 – 3], де 1 — 3 порядковий номер джерел, зазначених у списку літератури;
  список джерел інформації складається за алфавітом прізвищ авторів або заголовків в хронологічному порядку і вказується в тексті з появою цього джерела.

Якщо у вас немає часу чи бажання реферат, курсову чи контрольну наш сат www.docentx.com зробить це за вас!