якоформити реферат

Як оформити реферат або курсові роботи правильно?

Реферат, контрольна чи курсова роботи відносяться до письмових самостійних завдань. Варто зауважити, що для правильного захисту і оцінювання потрібно знати, як правильно оформити реферат чи курсову роботу. Дізнайтесь, як це зробити.

Завдання з певних дисциплін виконуються студентами під керівництвом викладача особисто та самостійно. Індивідуальні завдання повинні відповідати тематиці навчальної дисципліни, а їх обсяг – 25-30 сторінок друкованого тексту.

Виконання індивідуальних завдань має на меті поліпшення та поглиблення знань, які отримують студенти денної форми навчання. При заочній або ж дистанційній формі навчання контрольні роботи є основною формою інспектування знань студентів.

Метою контрольної роботи є перевірка засвоєння студентами навчального матеріалу з даної дисципліни. Особливої уваги слід приділяти правильності її виконання, аби помилки в оформленні роботи не завадили оцінюванню.

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТІВ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Вимоги до індивідуальних завдань (рефератів і контрольних робіт) такі:

 • зміст індивідуального завдання викладається від імені автора;
 • тема відображається в змісті індивідуального завдання, при цьому аналізується стан проблеми. В роботі обов’язково розкриваються шляхи вирішення проблеми;
 • метою і завданням реферату або контрольної роботи є чітке відображення суті проблеми, яка в них досліджується;
 • завдання виконується студентом самостійно за допомогою отриманої з різних джерел інформації і подається як власна думка;
 • індивідуальне завдання розробляється з використанням щонайменше семи різних джерел інформації;
 • в роботі обов’язково відображаються узагальнені висновки і рекомендації.

ВИМОГИ ДО СКЛАДУ РЕФЕРАТІВ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Реферати та контрольні роботи повинні складатись із таких розділів:

 1. Титульна сторінка реферату (перша сторінка реферату або контрольної роботи);
 2. Вступна частина (зазначається проблема, вказується мета і завдання реферату або контрольної роботи);
 3. Основна частина (кілька розділів, в яких наводиться зміст реферату або контрольної роботи);
 4. Висновки (оцінюються отримані результати роботи та викладаються рекомендації);
 5. Перелік джерел інформації, на які зроблені посилання в основній частині реферату або контрольної роботи.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ ТА КУРСОВИХ РОБІТ

Щоб оформити реферат або контрольну роботу, потрібно дотримуватися таких вимог:

 • гарнітура тексту — Times New Roman, розмір шрифту — 14 кегль , накреслення — звичайне, колір тексту — чорний;
 • текст друкується на одній стороні аркуша формату А4 (210х297) з полуторним інтервалом;
 • абзац має такі параметри: відступ першого рядка — 0,125 см, вирівнювання тексту по ширині сторінки (по лівому і правому краю), міжрядковий інтервал — полуторний;
 • поля для титульної сторінки: праве і ліве — 0,15 см, верхнє і нижнє — 0,20 см;
 • поля всіх інших сторінок роботи: ліве поле — 0,30 см, праве — 0,15 см, верхнє і нижнє поля — 0,20 см;
 • титульна сторінка містить такі дані: назва закладу освіти, тема реферату, назва навчального курсу, номер групи, форма та курс навчання, П.І.Б. студента, П.І.Б. викладача (керівника), місце та рік виконання роботи. Помилки в оформленні титульної сторінки також можуть вплинути на загальну оцінку;
 • нумерація сторінок роботи починається із титульної сторінки, але на титульній сторінці і на сторінці «Зміст» номер не вказується, нумерація починається з цифри 3 (із третьої сторінки);
 • кожну частину змісту потрібно починати з нового розділу із наступної сторінки (Вставка•Розрив•Новий розділ, із наступної сторінки);
 • текст основної частини індивідуальних завдань рефератів або контрольних робіт розподіляється на розділи, підрозділи, пункти та підпункти, що нумерують арабськими цифрами;
 • розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладеного матеріалу, наприкінці номера розділу крапка не ставиться (наприклад: 1);
 • підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера підрозділу крапка не ставиться (наприклад: 1.1);
 • номер пункту складається з порядкового номера розділу, підрозділу, пункту. В кінці номера крапку не ставлять (наприклад: 1.1.2);
 • підпункти нумеруються у межах кожного пункту і в кінці номера крапку не ставлять (наприклад, 1.1.2.1);
 • заголовки кожної структурної частини індивідуального завдання реферату чи контрольної роботи (наприклад, зміст, вступ і т.д.) і заголовки розділів основної частини розташовують в середині рядка і друкуються великими літерами без підкреслення і крапки в кінці. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів починаються з абзацу і друкуються малими літерами, окрім першої. Крапка в кінці заголовку не ставиться;
 • графічна частина (малюнки, схеми, графіки, таблиці, ілюстрації), яка викладена на окремих сторінках, включається до загальної нумерації сторінок. Графічна частина розташовується після першого згадування про неї у тексті або на наступній сторінці;
 • графічні матеріали нумеруються арабськими цифрами за порядком в межах розділу. Графічні матеріали рекомендовано зберігати у форматах: .bmp, dib, .tif, .gif;
 • формули та рівняння розташовуються посередині сторінки, відразу після їх згадування в тексті;
 • в разі необхідності роз’яснення змісту тексту або таблиці (ілюстрації) в тексті вказуються примітки. Дозволяється оформляти виносками пояснення до окремих даних, наведених у тексті (таблицях);
 • в індивідуальному завданні реферату або контрольної роботи можуть бути зазначені посилання на джерела інформації (використану літературу). Посилання на джерела вказуються в квадратних дужках, наприклад: [1 – 3], де 1 – 3 порядковий номер джерел, зазначених у списку літератури;
 • список джерел інформації складається за алфавітом прізвищ авторів або заголовків в хронологічному порядку і вказується в тексті з появою цього джерела.

Якщо у вас немає часу чи бажання писати реферат, курсову чи контрольну роботи, наш сайт docentx.com зробить це за вас!